De Scheepvaart, Hasselt

Het terugbrengen van kanaalwater van het afwaartse naar het opwaartse pand aan de sluizen van het Albertkanaal te Ham en Olen.

Aankondiging van opdracht
Opdracht die enkel aan de Belgische bekendmaking onderworpen is
Werken
Afdeling I. Aanbestedende overheid
I.1. Naam en adres van de aanbestedende overheid : N.V. De Scheepvaart, Afdeling
Waterbouwkunde, t.a.v. ir. Arie Vermin, afdelingshoofd, Lombaardstraat 26, 3500 Hasselt,
tel. +32-11 22 36 37, fax +32-11 24 33 90.
E-mail : waterbouwkunde@descheepvaart.be.
I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn : zelfde adres als I.1.
I.3. Adres waar het bestek en de aanvullende documenten verkrijgbaar zijn : zie bijlage A.
I.4. Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming : zelfde adres als I.1.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
II.1. Beschrijving :
II.1.1. Aard van de opdracht van werken : uitvoering met welke middelen ook van een werk
dat aan de door de aanbestedende dienst vastgestelde eisen voldoet.
II.1.4. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming :
Het terugbrengen van kanaalwater van het afwaartse naar het opwaartse pand aan de sluizen
van het Albertkanaal te Ham en Olen.
II.1.5. Beschrijving/voorwerp van de opdracht :
Het terugbrengen van kanaalwater van het afwaartse naar het opwaartse pand aan de
sluizen van het Albertkanaal te Ham en Olen.
II.1.6. Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de
diensten : Albertkanaal, sluizencomplexen van Ham en Olen.
II.1.7. Nomenclatuur :
CPV-classificatie (Gemeenschappelijke Woordenlijst Overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : hoofdcategorie 29.12.20.00-0
Bijkomende opdracht : hoofdcategorie 29.12.21.30-0, 29.12.24.00-4.
II.2. Verdeling in percelen : neen.
II.3. Uitvoeringstermijn : vierentwintig maanden.
Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische informatie
Voorwaarden voor deelneming :
Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers/leveranciers/dienstverleners
en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal
vereiste economische, financiële en technische capaciteit :
III.1. Juridische situatie, vereiste bewijsstukken :
De inschrijver levert het bewijs, door document, getuigschrift of verklaring dat hij zich
niet bevindt in staat van uitsluiting (één van de gevallen vermeld in lid 1°, 2°, 3°, 5°
en 6°.
III.2. Sociale zekerheid :
Het geraamde bedrag van de opdracht ligt hoger dan 22.000 EUR, zonder BTW : ja.
De kandidaat of inschrijver moet het bewijs leveren dat hij voldoet aan zijn
verplichtingen.
III.3. Economische en financiële draagkracht, vereiste bewijsstukken :
Deze wordt gestaafd door uitsluitend de voorwaarden van erkenning en registratie.
III.4. Technische bekwaamheid, vereiste bewijsstukken :
Deze wordt gestaafd door uitsluitend de voorwaarden van erkenning en registratie.
III.5. Opdrachten van werken, erkenning van aannemers :
Categorie A, B, of ondercategorie L.2, klasse 6 (raming zonder BTW).
Afdeling IV. Procedure
IV.1.1. Type van procedure : algemene offerteaanvraag.
IV.1.3. Gunningscriterium :
De gunningscriteria zijn in afnemend belang :
1. de prijs : 70 %;
2. de uitvoeringsmethode van de werken : 30 %.
IV.2. Administratieve inlichtingen :
IV.2.1. Referentienummer gegeven aan het dossier door de aanbestedende overheid :
DSW/05-26.
IV.2.2. Bestek en aanvullende documenten, voorwaarden voor verkrijging ervan :
Verkrijgbaar tot 21 april 2005.
Prijs : 10,95 EUR.
Voorwaarden voor verkrijging :
De documenten betreffende deze aanbesteding zijn te bekomen :
tegen betaling aan kas of op zicht van een diplucaat van het betalingsbewijs in de
kantoren van de directie van N.V. De Scheepvaart, Havenstraat 44, te 3500 Hasselt;
per post, na overschrijving op rek. nr. 435-4518181-01 van N.V. De Scheepvaart,
Havenstraat 44, 3500 Hasselt, met vermelding « bestek nr. DSW/05-26 ».
IV.2.3. Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming : 21
april 2005, te 11 uur.
IV.2.4. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de offerte of de
aanvraag tot deelneming : Nederlands.
IV.2.5. Opening van de offertes :
Datum, tijdstip en plaats : 21 april 2005, te 11 uur, N.V. De Scheepvaart, Afdeling
Waterbouwkunde, Lombaardstraat 26, 3500 Hasselt.
Afdeling V. Aanvullende inlichtingen
V.4. Datum van verzending van de aankondiging : 10 maart 2005.
Bijlage A
1.3. Adres waar het bestek en de aanvullende documenten betreffende deze aankondiging
verkrijgbaar zijn : N.V. De Scheepvaart, Havenstraat 44, 3500 Hasselt, tel.
+32-11 29 84 00, fax +32-11 22 12 77.
E-mail : werken@descheepvaart.be.