Provincie Limburg

Huren van print- en kopieerapparaten voor de provincie Limburg

AANKONDIGING VAN OPDRACHT AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST I.1 Naam, adressen en contactpunt(en) : Provincie Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt. Contactpunt(en) : 7e directie Financiën en Automatisering Contactpersoon : Mathieu Delbroek (provincieontvanger, 7e directie Financiën en Automatisering), tel. + 32-011 23 77 12, fax + 32-011 23 77 10. E-mail : mdelbroek@limburg.be. Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en) : Ja. Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiedialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op : Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en) : Ja Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en) : Ja Type aanbestedende overheid en hoofdactiviteit of activiteiten : Type aanbestedende overheid : Ministerie of andere nationale of federale instantie, met regionale of plaatselijke onderverdeling ervan. Hoofdactiviteit of activiteiten : Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende overheid koopt aan namens andere aanbestedende overheden : Neen. AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 Beschrijving : II.1.1 Door de aanbestedende overheid aan de opdracht gegeven benaming : Huren van print- en kopieerapparaten voor de provincie Limburg : de diensten in het Provinciehuis en de Centrale Drukkerij II.1.2 Type opdracht (leveringen) : Huur. Belangrijkste plaats van levering : het Provinciehuis van Limburg. NUTS code : BE22. II.1.3 De aankondiging betreft : een overheidsopdracht. II.1.5 Korte beschrijving van de opdracht of aankoop/aankopen : het huren van print- en kopieerapparaten voor de provincie Limburg : de diensten in het provinciehuis en de Centrale Drukkerij : leveren, plaatsen, indienststellen en onderhoud. II.1.6 CPV - classificatie : Hoofdopdracht : 30120000, II.1.7 Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : Ja. II.1.8 Verdeling in percelen : Neen. II.1.9 Varianten worden aanvaard : Neen. II.2 Hoeveelheden of omvang van de opdracht : II.2.1 Totale hoeveelheid of omvang : zie bestek. II.3 Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : Periode in dagen (vanaf de gunning van de opdracht) : 30. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INFORMATIE III.1 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht : III.1.1 Verlangde borgsommen en waarborgen : het totaal geraamde bedrag aan kopiekosten van drie maanden (excl. btw) van het aangeboden machinepark. III.1.2 Belangrijkste financierings en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : 50 kalenderdagen na ontvangst van de factuur zie bestek. III.1.3 De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waarvan de opdracht wordt gegund : zie bestek. III.1.4 Ander bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : Neen. III.2 Voorwaarden voor deelneming : III.2.1 Persoonlijke situatie van ondernemers : zie bestek. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek. III.2.2 Economische en financiële draagkracht Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek. Eventueel vereiste minimumeisen : zie bestek. III.2.3 Technische bekwaamheid Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek. Eventueel vereiste minimumeisen : zie bestek. III.2.4 Voorbehouden opdrachten : Neen. De opdracht is bestemd voor de sociale werkplaatsen : Neen. De uitvoering van de opdracht is beperkt in het kader van programma's voor beschermde arbeid : Neen. AFDELING IV. PROCEDURE IV.1 Type procedure : IV.1.1 Type procedure : Openbaar. IV.2 Gunningscriteria : IV.2.1 Gunningscriteria : De in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria IV.2.2 Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : Neen IV.3 Administratieve inlichtingen : IV.3.2 Eerdere aankondigen betreffende dezelfde opdracht : Neen. IV.3.3 Voorwaarden voor het verkrijgen van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : 06/11/2006. IV.3.4 Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming : 13/11/2006. Tijdstip : 10 :00. IV.3.6 Taal of talen die mogen worden gebruikt bij offertes of aanvragen tot deelneming : NL. IV.3.7 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn offerte gestand moet doen : Aantal dagen vanaf de datum van ontvangst van de offertes : 120. IV.3.8 Omstandigheden waarin de offertes worden geopend Datum : 13/11/2006. Tijdstip : 10 :00. Plaats : Provincie Limburg, Voerenzaal A-blok, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt. Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen : Mathieu Delbroek, Harry Van Endert, Rita Gorgonzola, Marina Jolling. AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.1 Periodieke opdracht : Neen. VI.2 Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Gemeenschap wordt gefinancierd : Neen. VI.4 Beroepsprocedures VI.4.1 Voor beroepsprocedures bevoegde instantie : zie bestek Voor bemiddelingsprocedure bevoegde instantie : zie bestek Instellen van beroep, precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep : zie bestek. VI.4.3 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen zie bestek VI.5 Datum van verzending van de aankondiging : 15/09/2006. (@Ref :00701133/2006184368)