Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen

Uitvoeren van compaction grouting in een achter de caissons van de Europaterminal.

N. 12877
Aankondiging van opdracht, nutssectoren
Afdeling I. Aanbestedende dienst
De aanbestedingstermijn werd ingekort wegens dringendheid.
I.1. Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst : Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, t.a.v. Gert Eyckmans, coördinator overheidsopdrachten, Entrepotkaai 1, 2000 Antwerpen, tel. + 32-3 205 20 11, fax + 32-3 205 20 28.
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgend adres : zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en).
Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op : zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en).
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en).
I.2. Hoofdactiviteit(en) van de aanbestedende dienst/aanbestedende overheid : havenactiviteiten.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
II.1. Beschrijving :
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : uitvoeren van compaction grouting in een achter de caissons van de Europaterminal.
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, leveringen van de goederen of verlening van de diensten :
a) Werken : uitvoering.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Haven van Antwerpen.
Nuts code : BE211.
II.1.3. De aankondiging betreft een overheidsopdracht.
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen :
A. Uitvoeren van compaction grouting :
Bij compaction grouting wordt een aangemaakte injectiespecie onder druk geïnjecteerd. De injecties worden uitgevoerd vanaf het peil -26.00 TAW tot het peil +5.00 TAW.
B. Installeren van nieuwe meetapparatuur :
Na voltooiing van de werkzaamheden dient op het kaaiplateau de volgende apparatuur geïnstalleerd te worden :
peilfilters;
extensometers;
inclinometers.

II.1.6. CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : hoofdcategorie : 45.11.12.30-9 (grondstabilisatie).
II.1.7. Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten : neen.
II.1.8. Verdeling in percelen : neen.
II.1.9. Varianten worden aanvaard : neen.
II.3. Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht :
De totale uitvoeringstermijn (zonder onderbrekingen) van de werken bedraagt maximaal twaalf kalendermaanden.
Deze uitvoeringstermijn is onderverdeeld in 3 deeltermijnen van elk maximaal vier kalendermaanden. Tussen twee opeenvolgende deeltermijnen zal er een onderbreking zijn van circa twee kalendermaanden. De totale uitvoeringsperiode, met inbegrip van onderbrekingen, bedraagt in elk geval maximaal zestien kalendermaanden.
De aannemer voegt bij zijn inschrijving de effectieve uitvoeringstermijn.
Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische informatie
III.2. Voorwaarden voor deelneming :
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
De inschrijver zal zich niet bevinden in één van de situaties, vermeld in artikel 17, 1° tot en met 7° van voormeld koninklijk besluit. De inschrijver toont dit aan met :
een verklaring van niet-faling;
een origineel attest van de R.S.Z.
III.2.2. Economische en financiële draagkracht :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : het bestuur is de mening toegedaan dat de werken gerangschikt zijn in de categorie 02, bijzondere grondwerken.
III.2.3. Technische bekwaamheid :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
De technische bekwaamheid moet worden aangetoond aan de hand van een lijst van referenties van werken met gelijkaardige omvang en moeilijkheidsgraad.
Het bestuur is van oordeel dat de werken behoren tot klasse 8, categorie E of ondercategorie G.1.
De buitenlandse aannemers (uitgezonderd deze van de lidstaten van de Europese Gemeenschappen, die, evenals de Belgische aannemers, een erkenning kunnen verwerven) mogen aan de offerteaanvraag deelnemen op voorwaarde dat zij bewijzen over voldoende financiële en technische middelen te beschikken om de eventuele opdracht tot een goed einde te brengen.
III.2.4. Voorbehouden opdrachten : neen.
Afdeling IV. Procedure
IV.1. Type procedure :
IV.1.1. Type procedure : onderhandeling.
Gegadigden zijn reeds geselecteerd : neen.
IV.2. Gunningscriteria :
IV.2.1. Gunningscriteria :
Economisch meest voordelige offerte, gelet op :
De in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling vermelde criteria.
IV.2.2. Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen.
IV.3. Administratieve inlichtingen :
IV.3.1. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst/aanbestedende overheid : B 9375, oproep tot kandidaten.
IV.3.2. Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen.
IV.3.3. Voorwaarden voor het verkrijgen van bestekken en aanvullende documenten :
Tegen betaling verkrijgbare documenten : neen.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van offertes of deelnemingsaanvragen : 16 oktober 2006, te 11 uur.
IV.3.5. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij offertes of aanvragen tot deelneming : Nederlands.
IV.3.7. Omstandigheden waarin de offertes worden geopend : 16 oktober 2006, te 11 uur, Haven 63, Siberiastraat 20, 2030 Antwerpen.
Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen
VI.1. Periodieke opdracht : neen.
VI.4. Beroepsprocedures :
VI.4.1. Voor beroepsprocedures bevoegde instanties : Raad van State, Wetenschapstraat 33, 1040 Brussel.
VI.4.3. Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen : Raad van State, Wetenschapstraat 33, 1040 Brussel.
VI.5. Datum van verzending van deze aankondiging : 22 september 2006.