Stad Leuven

Aanstelling van een ontwerper voor het heraanleg van wegen en rioleringen en werken van burgerlijke bouwkunde voor de Oude Diestsesteenweg, het Locomotievenpad en een deel van de Martelarenlaan.

N. 12878
Aankondiging van een gegunde opdracht
Afdeling I. Aanbestedende dienst
I.1. Naam, adressen en contactpunt(en) : stadsbestuur Leuven, Boekhandelstraat 2, 3000 Leuven.
Contactpunt(en) : t.a.v. Yves Vermaelen, fax + 32-16 21 18 02.
E-mail : yves.vermaelen@leuven.be
I.2. Type aanbestedende overheid en hoofdactiviteit of activiteiten : regionale of plaatselijke instantie, algemene overheidsdiensten.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
II.1. Beschrijving :
II.1.1. Door de aanbestedende overheid aan de opdracht gegeven benaming : aanstelling ontwerper voor de herinrichting van de Martelarenlaan te Leuven.
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, leveringen van de goederen of verlening van de diensten :
c) Diensten :
Categorie diensten : nr. 12.
Belangrijkste plaats van dienstverlening : stad Leuven.
NUTS-code : BE242.
II.1.4. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen : aanstelling van een ontwerper voor het heraanleg van wegen en rioleringen en werken van burgerlijke bouwkunde voor de Oude Diestsesteenweg, het Locomotievenpad en een deel van de Martelarenlaan.
II.1.5. CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : hoofdcategorie 74.23.11.21.
Bijkomende opdrachten : hoofdcategorie 74.23.11.00.
Afdeling IV. Procedure
IV.1. Type procedure :
IV.1.1. Type procedure : onderhandelingsprocedure met een oproep tot mededinging.
IV.2. Gunningscriteria :
IV.2.1. Gunningscriteria :
Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op :
IV.2.2. Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen.
IV.3. Administratieve inlichtingen :
IV.3.1. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende overheid : T06.019/802.33. Aanstelling ontwerper Martelarenlaan.
IV.3.2. Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : ja.
Zo ja, aankondiging van een opdracht :
Nummer van de aankondiging in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen : 2006/S 083-088198 van 29 april 2006.
Afdeling V. Gunning van een opdracht
V.1. Datum van gunning van de opdracht : 18 augustus 2006.
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund :
Tijdelijke Handelsvereniging LINEA, Domeinstraat 11 a, 3010 Leuven.
Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen
VI.1. De opdracht houdt verband met een project en/of programma dat met middelen van de Gemeenschap wordt gefinancierd : neen.
VI.4. Datum van verzending van deze aankondiging : 20 september 2006.