Stad Gent

Uitvoeren van wegenwerken in Industriepark-Booiebos-Moerstraat, te Drongen.

N. 12884
Aankondiging van een opdracht
Afdeling I. Aanbestedende dienst
I.1. Naam, adressen en contactpunt(en) : Stadsbestuur Gent, dienst economie, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent.
Contactpunt(en) : dienst economie, t.a.v. Hilde De Sutter, tel. 09-266 84 25 of 09-266 84 00, fax 09-266 84 49.
E-mail : hilde.de.sutterégent.be
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en).
Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiedialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op : ander : bijlage A.II. invullen.
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en).
I.2. Type aanbestedende overheid en hoofdactiviteit of activiteiten : regionale of plaatselijk instantie, algemene overheidsdiensten.
De aanbestedende overheid koopt aan namens andere aanbestedende overheden : neen.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
II.1. Beschrijving :
II.1.1. Door de aanbestedende overheid aan de opdracht gegeven benaming : uitvoeren van wegenwerken in Industriepark-Booiebos-Moerstraat, te Drongen.
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, leveringen van de goederen of verlening van de diensten :
a) Werken : uitvoering.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Gent, deelgemeente Drongen, wijk Baarle.
NUTS code : BE 234.
II.1.3. De aankondiging betreft : een overheidsopdracht.
II.1.6. CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : hoofdcategorie 45.23.31.20-6.
II.1.7. Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja.
II.1.8. Verdeling in percelen : neen.
II.1.9. Varianten worden aanvaard : neen.
II.2. Hoeveelheid of omvang van de opdracht :
II.2.2. Opties : neen.
II.3. Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : veertig werkdagen (vanaf de gunning van de opdracht).
Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen
III.2. Voorwaarden voor deelneming :
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
R.S.Z.-attest indien nodig zoals bepaald in art. 17 bis par.par. 1 en 2 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996.
Attest van registratie : de inschrijver moet als aannemer geregistreerd zijn conform de bepalingen van het koninklijk besluit van 26 december 1998 in uitvoering van de artikelen 400, 401, 403, 404 en 406 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen 1992 en van artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.
Een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke- of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst.
III.2.3. Technische bekwaamheid :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
Erkenning : categorie C, klasse 2.
III.2.4. Voorbehouden opdrachten : neen.
III.3. Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening :
III.3.1. Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden : neen.
Afdeling IV. Procedure
IV.1. Type procedure :
IV.1.1. Type procedure : openbaar.
IV.2. Gunningscriteria :
IV.2.1. Gunningscriteria : laagste prijs.
IV.2.2. Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen.
IV.3. Administratieve inlichtingen :
IV.3.2. Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen.
IV.3.3. Voorwaarden voor het verkrijgen van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document :
Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja.
Zo ja, prijs : 80 EUR.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van offertes of deelnemingsaanvragen : 9 november 2006, te 10 uur.
IV.3.6. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij offertes of aanvragen tot deelneming : Nederlands.
IV.3.7. Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn offerte gestand moet doen : honderd tachtig dagen (vanaf de datum van ontvangst van de offertes).
IV.3.8. Omstandigheden waarin de offertes worden geopend : 9 november 2006, te 10 uur, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent.
Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen
VI.5. Datum van verzending van deze aankondiging : 20 september 2006.
Bijlage A
Extra adressen en contactpunten
II. Adressen en contactpunten waar bestekken en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiedialoog en voor een dynamisch aankoopsysteem) kunnen worden aangevraagd :
Grontmij Vlaanderen, Meersstraat 138A, 9000 Gent, tel. 09-241 59 20.
Contactpunt : t.a.v. Nancy Helderweirt.