Stad Oudenaarde

Het aangaan van leningen voor de financiering van de investeringen opgenomen in het investeringsprogramma 2006 gevoegd bij de begroting(swijziging 2006).

N. 12885
Vooraankondiging
Afdeling I. Aanbestedende dienst
I.1. Naam, adressen en contactpunt(en) : stadsbestuur Oudenaarde, Tussenmuren 17, 9700 Oudenaarde.
Contactpunt(en) : stadsbestuur Oudenaarde, t.a.v. André Cosijns, tel. 055-33 51 16, fax 055-13 45.
E-mail : andre.cosijns@oudenaarde.be
I.2. Type aanbestedende overheid en hoofdactiviteiten of activiteiten : regionale of plaatselijke instantie, algemene overheidsdiensten.
De aanbestedende overheid koopt aan namens andere aanbestedende overheden : neen.
Afdeling II.B : Voorwerp van de opdracht (leveringen of diensten)
II.1. Door de aanbestedende overheid aan de opdracht gegeven benaming : het verstrekken van leningen ter financiering van het bestuur.
II.2. Type opdracht en plaats van levering van de goederen of verlening van de diensten : diensten.
Categorie diensten : n° 06.
Belangrijkste plaats van levering of dienstverlening : stadsbestuur Oudenaarde.
NUTS code : NUTS : BE 235.
(Zie bijlage 7 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996).
II.3. Korte beschrijving van de aard en de omvang of waarde van de leveringen of diensten : het aangaan van leningen voor de financiering van de investeringen opgenomen in het investeringsprogramma 2006 gevoegd bij de begroting(swijziging 2006).
Indien bekend, geraamde waarde zonder BTW : 6.021.375,00 EUR.
II.4. CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : hoofdcategorie 66.13.00.00-0.
II.5. Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures : 25 september 2006.
II.6. Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja.
Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen
III.1. Voorwaarden met betrekking tot de opdracht :
III.1.1. Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande :
De verschuldigde bedragen worden door de dienstverlener afgenomen van de zichtrekening die het bestuur bij hem aanhoudt maar zonder dat die zichtrekening hierdoor een negatief saldo mag vertonen. Dit gebeurt volgens opgave van de verschuldigde bedragen op de in het bestek bepaalde vervaldagen/aanrekeningsdata.
III.2. Voorwaarden voor deelneming :
Juridische situatie, verlangde bewijsstukken :
In orde zijn met art. 17 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996.
Economische en financiële draagkracht, verlangde bewijsstukken :
De laatste jaarrekening.
Afdeling IV. Aanvullende inlichtingen
IV.1. Opdracht houdt verband met een project en/of programma dat met middelen van de Gemeenschap wordt gefinancierd : neen.
IV.4. Datum van verzending van deze aankondiging : 21 september 2006.
Bijlage A
Extra adressen en contactpunten
I. Adressen en contactpunten voor meer inlichtingen :
Stadsbestuur Oudenaarde, Tussenmuren 17, 9700 Oudenaarde.
Contactpunt(en) : financiële dienst, t.a.v. André Cosijns, tel. 055-33 51 16, fax 055-33 51 16.
E-mail : andre.cosijns@oudenaarde.be
Bijlage B
Inlichtingen over percelen
Perceel nr. 1. Titel : geen herziening/vaste rentevoet, looptijd vijf jaar.
1. Korte beschrijving : aankoop van speciale en andere voertuigen.
2. CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : hoofdcategorie : 66.13.00.00-0.
3. Hoeveelheid of omvang : indien bekend, geraamde waarde zonder BTW : 106.125,00 EUR.
4. Afwijkende datum voor de aanvraag van de gunningsprocedures en/of de duur van de opdracht :
Geplande datum van de aanvang van de gunningsprocedures : 25 september 2006.
Perceel nr. 2. Titel : geen herziening/vaste rentevoet, looptijd tien jaar.
1. Korte beschrijving : wegenwerken in uitvoering.
2. CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : hoofdcategorie : 66.13.00.00-0.
3. Hoeveelheid of omvang : indien bekend, geraamde waarde zonder BTW : 1.100.000,00 EUR.
4. Afwijkende datum voor de aanvraag van de gunningsprocedures en/of de duur van de opdracht :
Geplande datum van de aanvang van de gunningsprocedures : 25 september 2006.
Perceel nr. 2. Titel : geen herziening/vaste rentevoet, looptijd twintig jaar.
1. Korte beschrijving :
A. Oprichting van gebouwen in uitvoering.
B. Wegenwerken in uitvoering.
2. CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : hoofdcategorie : 66.13.00.00-0.
3. Hoeveelheid of omvang : indien bekend, geraamde waarde zonder BTW : 4.815.250,00 EUR.
4. Afwijkende datum voor de aanvraag van de gunningsprocedures en/of de duur van de opdracht :
Geplande datum van de aanvang van de gunningsprocedures : 25 september 2006.