Infrabel Gent

Gent-Sint-Pieters: ruwbouw ontsluitings- en voorlopige tunnel.

Aankondiging van een opdracht
Werken
Afdeling I. Aanbestedende dienst
I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Infrabel - dir. Infrastructuur & Aankopen, bureau werken, Koningin Maria-Hendrikaplein 2, 9000 Gent, België, t.a.v. Johan Hoste
Tel. (32-9) 241 23 45, fax (32-9) 241 25 37
E-mail : johan.hoste@infrabel.be
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en).
I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten :
Publiekrechtelijke instelling.
- Vervoerdiensten per spoor
De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
II.1) Beschrijving.
II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Gent-Sint-Pieters: tunnels
II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten :
Werken. Uitvoering.
Belangrijkste plaats van : Gent
NUTS-code : BE234
II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht.
II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Gent-Sint-Pieters: ruwbouw ontsluitings- en voorlopige tunnel.
II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : 45221241
II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen.
II.1.8) Verdeling in percelen : neen.
II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 840 kalenderdagen dagen.
Afdeling III. Juridische, economische,\E financiële en technische inlichtingen
III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht.
III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : 5 % van de goedgekeurde inschrijvingssom
III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen.
III.2) Voorwaarden voor deelneming.
III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Inschrijving RSZ met droogstempel, geldig 2 kwartalen voor het lopende. Gevraagde informatie vermeld in art. 77 & 78 van bestek.
III.2.2) Economische en financiële draagkracht :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Inschrijving bij kruispuntbank van Ondernemingen
III.2.3) Vakbekwaamheid :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : cat E, klasse 8
Afdeling IV. Procedure
IV.1) Type procedure.
IV.1.1) Type procedure : Openbaar.
IV.2) Gunningscriteria.
IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs.
IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen.
IV.3) Administratieve inlichtingen.
IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 57/53/3/06/01
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document :
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 20/02/2007; tijdstip : 16:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 369,58 EUR
Betalingstermijnen en -methode : Bestek verkrijgbaar vanaf 08/01/2007 na betaling op rekening 000-0020411-41 (IBAN: BE 88 0000 0204 1141 - BIC: BPOTBEB1) van Infrabel - district NW - Boekhouding Infrastructuur te 9000 Gent, met aanduiding van het BTWnr van de firma en met vermelding 57/533/06/01/JH. Kandidaat inschrijvers kunnen een kopie van hun betalingsbewijs faxen naar (32-9) 241 25 37 (BTWnr & besteknr vermelden!)
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 21/02/2007; tijdstip : 11:00
IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 200 dagen.
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 21/02/2007; tijdstip : 11:00
Plaats : Kon. Maria-Hendrikaplein 2 te 9000 Gent
Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen
VI.1) Periodieke opdracht : neen.
VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen.
VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00690028/2006266605
VI.4) Beroepsprocedures.
VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie : Raad van State, Wetenschapstraat 33, 1040 Brussel, België
E-mail : info@raadvst-consetat.be
Tel. (32-2) 234 96 11
Internetadres : http://www.raadvst-consetat.be
VI.4.2) Instellen van beroep :
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep : 60 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag na de betekenis van een beslissing.
VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 27/12/2006