Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen

Aan de westzijde van het Verrebroekdok in de Antwerpse haven op de Linkerscheldeoever (Waaslandhaven) is de bouw gepland van een kaaimuur ter uitbreiding van de aanmeerfaciliteiten. Doel is het voorzien van ligplaatsen voor RORO-schepen. .

Aankondiging van een opdracht, nutssectoren
Afdeling I. Aanbestedende dienst/Aanbestedende overheid
I.1. Naam, adressen en contactpunt(en) : Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, Siberiastraat 20, 2030 Antwerpen, België, ter attentie van Gert Ecykmans, coördinator overheidsopdrachten, tel. (32)3-205 20 11, fax (32)3-205-20-28.
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en). ander. A.II.
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en).
I.2. Hoofdactiviteit(en) van de aanbestedende dienst/aanbestedende overheid : havenactiviteiten.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
II.1. Beschrijving :
II.1.1. Door de aanbestedende dienst/aanbestedende overheid aan de opdracht gegeven benaming : ontwerp van een kaaimuur voor de uitbreiding van de aanmeerfaciliteiten aan de westelijke oever van het Verrebroekdok.
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, leveringen van de goederen of verlening van de diensten :
c) Diensten.
Categorie diensten A12, bouwkundige diensten
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Haven van Antwerpen.
Nuts code : BE211.
II.1.3. De aankondiging betreft : een overheidsopdracht.
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen : aan de westzijde van het Verrebroekdok in de Antwerpse haven op de Linkerscheldeoever (Waaslandhaven) is de bouw gepland van een kaaimuur ter uitbreiding van de aanmeerfaciliteiten. Doel is het voorzien van ligplaatsen voor RORO-schepen.
II.1.6. CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : hoofdcategorie : 74.13.11.00-7.
II.1.7. Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen.
II.1.8. Verdeling in percelen : neen.
II.1.9. Varianten worden aanvaard : neen.
II.3. Duur van de of uiterste termijn voor de voltooiïng van de opdracht : de inschrijver geeft zelf een uitvoeringstermijn op. Deze timing is bindend. De maximale looptijd van de studie bedraagt 8 kalenderweken.
Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen
III.1. Voorwaarden met betrekking tot de opdracht :
III.1.1. Verlangde borgsommen en waarborgen : de borgtocht is bepaald op 5 % van de oorspronkelijke aannemingssom.
III.1.2. Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : zie bestek.
III.2. Voorwaarden voor deelneming :
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : de kandidaat zal zich niet bevinden in één van de situaties vermeld in art. 60, 1° tot en met 7° van KB van 10 januari 1996. De nodige bewijsstukken of verklaring onder ede in dit verband dienen bij de kandidatuurstelling gevoegd.
III.2.2. Economische en financiële draagkracht :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : de financiële en economische draagkracht van de kandidaat zal beoordeeld worden aan de hand van een verzekering tegen beroepsrisico's.
III.2.3. Technische bekwaamheid :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : de technische bekwaamheid zal beoordeeld worden aan de hand van een bewijs van referenties voor studies van waterbouwkundige werken of gelijkaardige studies gedurende de laatste vijf jaar.
III.2.4. Voorbehouden opdrachten : neen.
III.3. Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening :
III.3.1. Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden : neen.
III.3.2. Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast : neen.
Afdeling IV. Procedure
IV.1. Type procedure :
IV.1.1. Type procedure : onderhandeling.
Gegadigden zijn reeds geselecteerd : neen.
IV.2. Gunningscriteria :
IV.2.1. Gunningscriteria :
Economisch meest voordelige offerte, gelet op :
de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving, of tot onderhandeling vermelde criteria.
IV.2.2. Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen.
IV.3. Administratieve inlichtingen :
IV.3.1. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende overheid : K 1991 - oproep tot kandidaten.
IV.3.3. Voorwaarden voor het verkrijgen van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document :
Tegen betaling verkrijgbare documenten : neen.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van offertes of deelnemingsaanvragen : 12 januari 2007, te 11 uur.
IV.3.5. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij offertes of aanvragen tot deelneming : Nederlands.
IV.3.7. Omstandigheden waarin de offertes worden geopend : 12 januari 2007, te 11 uur, Haven 63, Siberiastraat 20, 2030 Antwerpen.
Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen
VI.1. Periodieke opdracht : neen.
VI.4. Beroepsprocedures :
VI.4.1. Voor beroepsprocedures bevoegde instantie : Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.
VI.4.3. Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen : Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.
VI.5. Datum van verzending van deze aankondiging : 27 december 2006.