Politiezone Schelde-leie

Leveren en plaatsen van 30 verkeersborden met variabele signalisatie zone 30 schoolomgeving.

Aankondiging van een opdracht
Leveringen
Afdeling I. Aanbestedende dienst
I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Politiezone Schelde-Leie, Florastraat 19, 9840 De Pinte, België
Contactpunt(en) : Kristine Vansteeland
Tel. (32-9) 321 76 63
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en).
I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten :
lokale politie
- Openbare orde en veiligheid.
De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
II.1) Beschrijving.
II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : leveren en plaatsen van 30 verkeersborden met variabele signalisatie zone 30 schoolomgeving
II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten :
Leveringen. Aankoop.
Belangrijkste plaats van levering : Florastraat 19 te 9840 De Pinte
NUTS-code : BE234
II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht.
II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Leveren en plaatsen van 30 verkeersborden met variabele signalisatie zone 30 schoolomgeving. Voeding 12 V via zonnepaneel
II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : 29000000 - E041 - E041
II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen.
II.1.8) Verdeling in percelen : neen.
II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen.
II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht.
II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang :
30 verkeersborden voor 15 schoolomgevingen
Geraamde waarde zonder BTW : 75 000 EUR
II.2.2) Opties : neen.
Afdeling III. Juridische, economische,\E financiële en technische inlichtingen
III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht.
III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : borgtocht van 5%
III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen.
III.2) Voorwaarden voor deelneming.
III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : INSCHRIJVING IN HET HANDELSREGISTER attest waaruit blijkt dat inschrijver in orde is met de betalingsverrichtingen RSZ attest directe belastingen ( model 276C) verklaring door het bevoegde kantoor van BTW ontvangsten
III.2.2) Economische en financiële draagkracht :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : ATTEST DIRECTE BELASTINGENVERKLARING VAN HET BEVOEGDE KANTOOR VAN BTW ONTVANGSTEN
III.2.3) Vakbekwaamheid :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek
Afdeling IV. Procedure
IV.1) Type procedure.
IV.1.1) Type procedure : Openbaar.
IV.2) Gunningscriteria.
IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs.
IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen.
IV.3) Administratieve inlichtingen.
IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 2006/01
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document :
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 16/02/2007
Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja,
Betalingstermijnen en -methode : WWW.PUBLICATIESONLINE.BE/ViewDoc.asp?t=1B060D060215 (bestek.doc)
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 19/02/2007; tijdstip : 10:00
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 19/02/2007; tijdstip : 10:00
Plaats : Florastraat 19 te 9840 DE PINTE
Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen
VI.1) Periodieke opdracht : neen.
VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen.
VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00703166/2006262834
VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 27/12/2006Belgisch Staatsblad, Leuvenseweg 40-42, 1000 Brussel. \- Moniteur belge, rue de Louvain 40-42, 1000 Bruxelles.Adviseur/Conseiller : A. VAN DAMME