Gemeente Evergem

Oprichten nieuw gebouw op containerpark: dienstgebouw & stapelplaats .

Aankondiging van een opdracht
Werken
Afdeling I. Aanbestedende dienst
I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Gemeentebestuur Evergem, Fortune De Kokerlaan 11, 9940 Evergem, België
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres :
AACO Architekten cvba, Prins Albertstraat 39b, 9100 Sint-Niklaas, België, t.a.v. ir.-architect K. Certyn
Tel. (32-3) 296 38 12, fax (32-3) 296 56 22
E-mail : info@aaco.be
Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres :
Studiegroep Irtas bvba, Pr. Van Raemdonckstraat 15, 9120 Beveren, België
Contactpunt(en) : dienst verkoop bestekken, t.a.v. Lieve Van Boven
Tel. (32-3) 780 54 00, fax (32-3) 777 01 88
E-mail : irtas@irtas.be
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan :
Gemeentebestuur Evergem, Fortune De Kokerlaan 11, 9940 Evergem, België
Contactpunt(en) : dienst gemeentewerken, t.a.v. dhr. A. Welvaert
Tel. (32-9) 216 05 30
I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten :
Regionale of plaatselijke instantie.
- Algemene overheidsdiensten.
De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
II.1) Beschrijving.
II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Oprichten nieuw gebouw op containerpark: dienstgebouw & stapelplaats
II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten :
Werken. Uitvoering.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken :
Evergem
NUTS-code : BE234
II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht.
II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) :
Oprichten nieuw gebouw: dienstgebouw & stapelplaats
II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : 45210000
II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen.
II.1.8) Verdeling in percelen : neen.
II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen.
II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht.
II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang :

deelfase 1C
II.2.2) Opties : neen.
II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 80 dagen.
Afdeling III. Juridische, economische,\E financiële en technische inlichtingen
III.2) Voorwaarden voor deelneming.
III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : erkenning: klasse 1; D registratie: 00 of 10 en 11 De offerte vermeldt de gegevens voor de erkenning van de aannemer overeenkomstig de wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken. Aan de hand van de raming wordt voorlopig bepaald dat de erkende aannemer ingedeeld is in de categorie D
III.2.2) Economische en financiële draagkracht :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: een passende bankverklaring en een attest waaruit blijkt dat aan de fiscale en sociale verplichtingen voldaan is
III.2.3) Vakbekwaamheid :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
attest RSZ; bewijs erkenning; bewijs registratie
Afdeling IV. Procedure
IV.1) Type procedure.
IV.1.1) Type procedure : Openbaar.
IV.2) Gunningscriteria.
IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs.
IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen.
IV.3) Administratieve inlichtingen.
IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst :
06.001as
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document :
Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 75 EUR
Betalingstermijnen en -methode : Ze kunnen mits betaling of mits storting op de bankrekening van studiegroep Irtas bvba, J. Lonckestraat 59 te 9100 Sint-Niklaas, rek. nr. 418-8051751-24 met vermelding oprichten dienstgebouw en stapelplaats containerpark Evergem, tel. 03/780.54.00, worden aangekocht aan volgende voorwaarden: prijs van het bestek, bijhorende samenvattende meetstaat, model van offerte en plans: 75 euro
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 21/05/2007; tijdstip : 11:15
IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands
IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 120 dagen.
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 21/05/2007; tijdstip : 11:15
Plaats :
in de gebouwen van het gemeentehuis van Evergem
Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen
VI.1) Periodieke opdracht : neen.
VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen.
VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00006072/2007054866
VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 10/4/2007(Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)Moniteur belge, rue de Louvain 40-42, 1000 Bruxelles. \- Belgisch Staatsblad, Leuvenseweg 40-42, 1000 Brussel.Conseiller/Adviseur : A. VAN DAMME