Stad Lommel

Aankoop hoogtewerker brandweer.

Aankondiging van een opdracht
Leveringen
Afdeling I. Aanbestedende dienst
I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Stad Lommel, Hertog Janplein 1, 3920 Lommel, België
Contactpunt(en) : Mevrouw Bieke Emmers
Tel. 011/399.726, fax 011/399.740
E-mail : bieke.emmers@lommel.be
Internetadres(sen) :
Adres van de aanbestedende dienst : www.lommel.be
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres :
Brandweer, N. Neeckxlaan 52, 3920 Lommel, België
Contactpunt(en) : De heer Jan Jorissen
Tel. 011/54 29 00, fax 011/55 25 42
E-mail : brandweerlommel@brandweervlaanderen.beInternetadres : www.brandweerlommel.be
Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en).
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en).
I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten :
Regionale of plaatselijke instantie.
- Algemene overheidsdiensten.
De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
II.1) Beschrijving.
II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : 07-3-004A001 - Aankoop hoogtewerker brandweer
II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten :
Leveringen. Aankoop.
Belangrijkste plaats van levering : Brandweer
NUTS-code : BE222
II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht.
II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Aankoop van een hoogtewerker voor de brandweer
II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : 29221500
II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen.
II.1.8) Verdeling in percelen : neen.
II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen.
II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht.
II.2.2) Opties : neen.
II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 80 dagen.
Afdeling III. Juridische, economische,\E financiële en technische inlichtingen
III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht.
III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Borgtocht (5,00% van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental);
III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen.
III.2) Voorwaarden voor deelneming.
III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : 1. In staat van faillissement of van vereffening verkeren. 2. Niet in orde zijn met de bijdragen aan de sociale zekerheid 3. Niet in orde zijn met de betaling van belastingen De bewijzen dienen geleverd te worden via een getuigschrift uitgereikt door de bevoegde overheid.
III.2.2) Economische en financiële draagkracht :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : De inschrijver dient te voldoen aan de voorschriften inzake bijdragen voor de sociale zekerheid en de bestaanszekerheid. De inschrijver voegt bij zijn offerte een R.S.Z.-attest van het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal t.o.v. de dag van de opening van de offertes.
III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen.
Afdeling IV. Procedure
IV.1) Type procedure.
IV.1.1) Type procedure : Openbaar.
IV.1.3) Beperkingen van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog : neen.
IV.2) Gunningscriteria.
IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs.
IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen.
IV.3) Administratieve inlichtingen.
IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : TD/BE/186
IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen.
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document :
Tegen betaling verkrijgbare documenten : neen.
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 22/5/2007; tijdstip : 11.00
IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands
IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Tot : 19/9/2007
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 22/5/2007; tijdstip : 11.00
Plaats : Stadhuis, aanbestedingskantoor Technische dienst
Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen : neen.
Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen
VI.1) Periodieke opdracht : neen.
VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen.
VI.4) Beroepsprocedures.
VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 13/4/2007(Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)