Uz Brussel

Anesthesie.

Aankondiging van een opdracht
Leveringen
Afdeling I. Aanbestedende dienst
I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : uz brussel, laarbeeklaan 101, 1090 brussel, België
Contactpunt(en) : aankoopdienst uz brussel, t.a.v. secretariaat
Tel. (32-2) 477 55 20, fax (32-2) 477 54 43
E-mail : aankoop@uzbrussel.be
Internetadres(sen) :
Adres van de aanbestedende dienst : http://www.uzbrussel.be
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en).
I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten :
universitair ziekenhuis
- universitair ziekenhuis
De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
II.1) Beschrijving.
II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : anesthesie
II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten :
Leveringen. Aankoop.
Belangrijkste plaats van levering :
uz brussel, laarbeeklaan 101, 1090 brussel
II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht.
II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) :
perceel 1 : anesthesie beademing met geintegreerde monitoring
perceel 2 : anesthesie beademing zonder geintegreerde monitoring
perceel 3 : hemodynamische bewakigseenheid
II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : 33000000
II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja.
II.1.8) Verdeling in percelen : ja. Inschrijvingen moeten ingediend worden voor één of meer percelen.Inlichtingen over percelen

Perceel nr. : 1
Titel : anesthesie beademing met geintegreerde monitoring
1) Korte beschrijving :
anesthesie beademing met geintegreerde monitoring
2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : 33000000
3) Hoeveelheid of omvang :

3
5) Aanvullende inlichtingen over percelen :
geen


Perceel nr. : 2
Titel : anesthesie beademing zonder geintegreerde monitoring
1) Korte beschrijving :
anesthesie beademing zonder geintegreerde monitoring
2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : 33000000
3) Hoeveelheid of omvang :

3


Perceel nr. : 3
Titel : hemodynamische bewakingseenheid
1) Korte beschrijving :
hemodynamische bewakingseenheid
2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : 33000000
3) Hoeveelheid of omvang :

3
(vervolg Afdeling II. Voorwerp van de opdracht)
II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : ja.
Afdeling III. Juridische, economische,\E financiële en technische inlichtingen
III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht.
III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen :
5 % van het toewijzingsbedrag
III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande :
90 dagen na aanvaarding
III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen.
III.2) Voorwaarden voor deelneming.
III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
minimale vereisten economische, financiële en technische capaciteit
statuten en volmachten
III.2.2) Economische en financiële draagkracht :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
rsz-attest
bankverklaring
balansen
verklaring betreffende de totale omzet van de onderneming over de voorbije 3 jaar
III.2.3) Vakbekwaamheid :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
referentielijst
kwaliteitswaarborg
documentatie, monsters
certificaten opgesteld door de als bevoegde erkende officiële instituten of diensten voor kwalitietscontrole waarin de conformiteit met bepaalde normen en kwalificaties wordt bevestigd
de in het bestek toegevoegde veiligheidsvoorschriften
Afdeling IV. Procedure
IV.1) Type procedure.
IV.1.1) Type procedure : Openbaar.
IV.2) Gunningscriteria.
IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria.
IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen.
IV.3) Administratieve inlichtingen.
IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst :
uzb/ad/07 30
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document :
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 24/01/2008; tijdstip : 14:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 30 EUR
Betalingstermijnen en -methode : de bestekken dienen afgehaald en betaald in speciën op het secretariaat van de aankoopdienst, laarbeeklaan 101 , 1090 brussel openignsuren 13-16 uur
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 24/01/2008; tijdstip : 14:00
IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 24/01/2008; tijdstip : 14:00
Plaats :
aankoopdienst uzbrussel
Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen :
de inschrijvende leveranciers
Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen
VI.1) Periodieke opdracht : neen.
VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen.
VI.3) Nadere inlichtingen :
@Ref:00698299/2007106129
VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 3/12/2007(Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)