Moerbeke-polder, Moerbeke-waas

Onderhoud waterlopen.

Aankondiging van een opdracht
Werken
Afdeling I. Aanbestedende dienst
I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Moerbeke-Polder, Statiestraat 65, 9180 Moerbeke-Waas, België, t.a.v. Edgard Apers
Tel. (32-476) 85 64 93, fax (32-9) 346 68 33
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en).
I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten :
Publiekrechtelijke instelling.
- onderhoud waterlopen
De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
II.1) Beschrijving.
II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : onderhoud waterlopen
II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten :
Werken. Uitvoering.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken :
Gebied Moerbeke-Polder
NUTS-code : BE2
II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht.
II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) :
Onderhoudswerken aan de onbevaarbare waterlopen gelegen binnen de omschrijving van de Moerbeke-Polder gedurende de periode 2007 tot en met 31 december 2001
II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : 01000000
II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja.
II.1.8) Verdeling in percelen : neen.
II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen.
II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : aanvang : 01/01/2008; voltooiing : 31/12/2011
Afdeling III. Juridische, economische,\E financiële en technische inlichtingen
III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht.
III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen :
Te berekenen aan de hand van de inschrijvingsprijs (5%)
III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen.
III.2) Voorwaarden voor deelneming.
III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
registratie klasse 00.01.03
III.2.2) Economische en financiële draagkracht :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
Voldoen aan de voorwaarden van de erkenningsreglementering
Eventueel vereiste minimumeisen :
erkenning categorie B, klasse 3 of evenwaardig
III.2.3) Vakbekwaamheid :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
ISO certificatie, VCA attest, RSZ attest
Bewijs erkenning en bewijs van registratie
Afdeling IV. Procedure
IV.1) Type procedure.
IV.1.1) Type procedure : Openbaar.
IV.2) Gunningscriteria.
IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs.
IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen.
IV.3) Administratieve inlichtingen.
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document :
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 21/12/2007
Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 25 EUR
Betalingstermijnen en -methode : Aanvraag schriftelijk, telefonisch of per fax (09 346 68 33 = tel. + fax) en na voorafgaande storting van 25 euro op rekeningnummer 091/0016354/87 van Moerbeke-Polder. offertes mogen afgegeven worden voor de aanbesteding of per aangetekend schrijven toe te komen ten laatste op 27 december 2007 bij de Dijkgraaf, de heer Herman Tollenaere, Spelonckvaart 84, 9180 Moerbeke-Waas
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 27/12/2007
IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 28/12/2007; tijdstip : 16:00
Plaats :
Taverne 't Polderhuis, Kruisstraat 74, 9180 Moerbeke-Waas
Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen
VI.1) Periodieke opdracht : neen.
VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen.
VI.3) Nadere inlichtingen :
@Ref:00714342/2007106121
VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 3/12/2007(Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)