Dexia Bank Nv, Brussel

L 887 OCMW Asse Uitbreiding rusthuis Hingeheem.

Aankondiging van een opdracht
Werken
Afdeling I. Aanbestedende dienst
I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Dexia Bank N.V., Pachecolaan 44, 1000 Brussel, België, t.a.v. Christian Vuerstaek (Projectleider-Dexia Real Estate Banking-Technical Team)
Tel. (32-2) 222 56 82, fax (32-2) 222 30 10
E-mail : christian.vuerstaek@dexia.com
Internetadres(sen) :
Adres van de aanbestedende dienst : http://www.dexia.be
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres :
Architectenkantoor Mic Vyverman BVBA, p/a Oudestraat 11, 1730 Asse, België, t.a.v. Mic Vyverman
Tel. (32-2) 452 82 19, fax (32-2) 453 20 98
E-mail : vyverman@cobonet.beInternetadres : http://vyverman@cobonet.be
Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres :
Architectenkantoor Mic Vyverman BVBA, p/a Oudestraat 11, 1730 Asse, België, t.a.v. Mic Vyverman
Tel. (32-2) 452 82 19, fax (32-2) 453 20 98
E-mail : vyverman@cobonet.beInternetadres : http://vyverman@cobonet.be
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan :
Architectenkantoor Mic Vyverman BVBA, p/a Oudestraat 11, 1730 Asse, België, t.a.v. Mic Vyverman
Tel. (32-2) 452 82 19, fax (32-2) 453 20 98
E-mail : vyverman@cobonet.beInternetadres : http://vyverman@cobonet.be
I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten :
economische en financiële zaken
- economische en financiële zaken
De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : ja.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
II.1) Beschrijving.
II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : L 887 OCMW Asse Uitbreiding rusthuis Hingeheem
II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten :
Werken. Uitvoering.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken :
1730 Asse, Tuinwijkstraat z/n
NUTS-code : BE241
II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht.
II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) :
OCMW Asse - Uitbreiding rusthuis Hingeheem
perceel 2.4 sanitaire uitrusting en brandbestrijding
II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : 45330000
Bijkomende opdracht : 28582000
II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja.
II.1.8) Verdeling in percelen : neen.
II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen.
II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 450 dagen.
Afdeling III. Juridische, economische,\E financiële en technische inlichtingen
III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht.
III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen :
De borgtocht wordt vastgesteld op 5% van de oorspronkelijke aannemingssom exclusief BTW. zie ook bestek.
III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen.
III.2) Voorwaarden voor deelneming.
III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
de opdracht wordt slechts gegund onder voorwaarde dat de aannemer op de dag van de gunning van de opdracht houder is van een niet geschrapte registratie. zie ook bestek.
de hieronder vermelde stukken moeten op papieren drager bij de offerte worden gevoegd:
- het origineel attest met watermerk van de RSZ van het voorlaatste afgelopen kwartaal
- het bewijs van erkenning als aannemer
- het bewijs van registratie met registratienummer en referentie van de publicatie van de registratie;
- bij een offerte ingediend door een gevolmachtigde, het bewijs van de bevoegdheden van de gevolmachtigde;
zie ook bestek.
III.2.2) Economische en financiële draagkracht :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
zie bestek
III.2.3) Vakbekwaamheid :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
overeenkomstig de wetgeving tot regeling van de erkenning van aannemers van werken, zal de inschrijver voor onderhavige aanneming het bewijs voorleggen dat hij minstens gerangschikt is in: categorie of ondercategorie D , D16 - klasse 4
Afdeling IV. Procedure
IV.1) Type procedure.
IV.1.1) Type procedure : Openbaar.
IV.2) Gunningscriteria.
IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria.
IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen.
IV.3) Administratieve inlichtingen.
IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst :
L 887
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document :
Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 350,00 EUR
Betalingstermijnen en -methode : Het dossier kan afgehaald en ingekeken worden op het architectenkantoor Mic Vyverman na telefonische afspraak en tijdens de kantooruren. Bewijs van storting/betaling 350,00 EUR (incl. BTW) dient meegebracht te worden. rekeningnummer 433-0179441-16, kantooruren: ma-do 9 tot 17 uur, vrijdag: van 9 tot 12 uur. Dossier ook ter inzage bij het OCMW van Asse, Gasthuisstraat 2 te 1730 Asse, enkel na telefonische afspraak, niet op vrijdag. Contactpersoon Mevr. Christa Goossens, tel. 02 452 80 67.
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 11/02/2008; tijdstip : 16:30
IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands
IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 180 dagen.
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 11/02/2008; tijdstip : 16:30
Plaats :
Raadzaal OCMW Asse, Gasthuisstraat 2 te 1730 Asse
Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen
VI.1) Periodieke opdracht : neen.
VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen.
VI.3) Nadere inlichtingen :
@Ref:00669995/2007108153
VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 14/12/2007(Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)