Ivoo

Leveren roosterelementen.

Aankondiging van een opdracht
Leveringen
Afdeling I. Aanbestedende dienst
I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : IVOO, Klokhofstraat 2, 8400 Oostende, België, t.a.v. Fons Doms (Directeur)
Tel. (32-59) 55 27 35, fax (32-59) 80 12 03
E-mail : fons.doms@ivoo.be
Internetadres(sen) :
Adres van de aanbestedende dienst : http://www.ivoo.be
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en).
I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten :
Regionale of plaatselijke instantie.
- Milieu.
De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
II.1) Beschrijving.
II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : leveren roosterelementen
II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten :
Leveringen. Aankoop.
Belangrijkste plaats van levering :
Huisvuilverbrandingsinstallatie Oostende
NUTS-code : BE255
II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht.
II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) :
Vervaardigen en leveren van gietstukken in hittebestendig staal
II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : 27355000 - E036
II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen.
II.1.8) Verdeling in percelen : neen.
II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : ja.
II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht.
II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang :
Geraamde waarde zonder BTW : 112 500 EUR
II.2.2) Opties : neen.
Afdeling III. Juridische, economische,\E financiële en technische inlichtingen
III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht.
III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen :
5% van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (enkel over te maken na gunning)
III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen.
III.2) Voorwaarden voor deelneming.
III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
Attest waaruit blijkt dat de inschrijver in orde is met de bijdragen aan de sociale zekerheid
III.2.2) Economische en financiële draagkracht :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
Een verklaring betreffende de totale omzet van de onderneming en haar omzet in leveringen waarop de opdracht betrekking heeft over de laatste twee boekjaren
III.2.3) Vakbekwaamheid :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
Referenties van gelijkaardige opdrachten
Afdeling IV. Procedure
IV.1) Type procedure.
IV.1.1) Type procedure : Openbaar.
IV.2) Gunningscriteria.
IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria.
IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen.
IV.3) Administratieve inlichtingen.
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document :
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 16/01/2008
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 16/01/2008; tijdstip : 11:00
IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 16/01/2008; tijdstip : 11:00
Plaats :
IVOO, Klokhofstraat 2, Oostende - vergaderzaal benedenverdieping
Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen
VI.1) Periodieke opdracht : neen.
VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen.
VI.3) Nadere inlichtingen :
@Ref:00016321/2007111992
VI.4) Beroepsprocedures.
VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie : Raad van State, Wetenschapsstraat 37, 104 Brussel, België
VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 28/12/2007(Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)