Gemeente Gavere

Het aangaan van leningen ter financiering van de investeringsuitgaven.

Aankondiging van gegunde opdracht
Diensten
Afdeling I. Aanbestedende dienst
I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Gemeente Gavere, Markt 1, 9890 Gavere, België, t.a.v. Serge Ronsse
Tel. (32-9) 384 53 11, fax (32-9) 384 89 63
E-mail : gemeentesecretaris@gavere.be
Internetadres(sen) :
Adres van de aanbestedende dienst : http://www.gavere.be
I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten :
Regionale of plaatselijke instantie.
- Algemene overheidsdiensten.
De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
II.1) Beschrijving :
II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten :
Diensten. Categorie diensten : 06 - Stemt u, in het geval van een opdracht voor de dienstencategorieën 17 tot 27 in met de publicatie van deze aankondiging ? neen.
Belangrijkste plaats van dienstverlening :
Gemeente Gavere
NUTS-code : BE234
II.1.4) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) :
Het aangaan van leningen ter financiering van de investeringsuitgaven.

II.1.5) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : 66130000
II.1.6) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja.
II.2) Totale definitieve waarde van de opdracht(en).
II.2.1) Totale definitieve waarde van de opdracht(en) : 2 338 914,08 EUR (zonder BTW)
Afdeling IV. Procedure
IV.1) Type procedure : IV.1.1) Type procedure : Openbaar.
IV.2) Gunningscriteria.
IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs.
IV.2.2) Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen.
IV.3) Administratieve inlichtingen :
IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst :
bestek nummer 487.1-2007
Afdeling V. Gunning van een opdracht
Opdracht nr. : 487.1-2007
Titel :
perceel 1
V.1) Datum van gunning van de opdracht : 28/11/2007
V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen : 2
V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund : Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel, België
Tel. (32-9) 264 23 20, fax (32-2) 565 08 84Internetadres : http://www.fortis.com
V.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht :
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht : 197 290,60 EUR (zonder BTW)
Totale definitieve waarde van de opdracht : 197 290,60 EUR (zonder BTW)
V.5) De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed : neen.
Afdeling V. Gunning van een opdracht
Opdracht nr. : 487.1-2007
Titel :
perceel 2
V.1) Datum van gunning van de opdracht : 28/11/2007
V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen : 2
V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund : Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel, België
Tel. (32-9) 264 23 20, fax (32-2) 565 08 84Internetadres : http://www.fortis.com
V.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht :
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht : 781 623,48 EUR (zonder BTW)
Totale definitieve waarde van de opdracht : 781 623,48 EUR (zonder BTW)
V.5) De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed : neen.
Afdeling V. Gunning van een opdracht
Opdracht nr. : 487.1-2007
Titel :
perceel 3
V.1) Datum van gunning van de opdracht : 28/11/2007
V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen : 2
V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund : Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel, België
Tel. (32-9) 264 23 20, fax (32-2) 565 08 84Internetadres : http://www.fortis.com
V.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht :
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht : 1 360 000 EUR (zonder BTW)
Totale definitieve waarde van de opdracht : 1 360 000 EUR (zonder BTW)
V.5) De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed : neen.
Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen
VI.1) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen.
VI.2) Nadere inlichtingen :
@Ref:00710228/2007111993
VI.3) Beroepsprocedures.
VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie : Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, België
Tel. (32-2) 234 96 11Internetadres : http://www.raadvst-cansetat.be
VI.3.2) Instellen van beroep :
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep :
60 dagen na de betekening van de kennisgeving inzake (niet) toewijzing
VI.3.3) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen : Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, België
Tel. (32-2) 234 96 11Internetadres : http://www.raadvst-cansetat.be
VI.4) Datum van verzending van deze aankondiging : 28/12/2007(Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)Belgisch Staatsblad, Leuvenseweg 40-42, 1000 Brussel. \- Moniteur belge, rue de Louvain 40-42, 1000 Bruxelles.Adviseur/Conseiller : A. VAN DAMME