Gemeente Zemst

08-3-0059002 - Afsluiten van leningen dienstjaar 2006 en 2007 .

Aankondiging van een opdracht
Diensten
Afdeling I. Aanbestedende dienst
I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Gemeente Zemst, De Griet 1, 1980 Zemst, België
Contactpunt(en) : De heer Luc De Ron
Tel. 015/62.71.25, fax 015/62 71 77
E-mail : luc.deron@zemst.be
Internetadres(sen) :
Adres van de aanbestedende dienst : www.zemst.be
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en).
Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en).
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en).
I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten :
Regionale of plaatselijke instantie.
- Algemene overheidsdiensten.
De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
II.1) Beschrijving.
II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : 08-3-0059002 - Afsluiten van leningen dienstjaar 2006 en 2007
II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten :
Diensten. Categorie diensten : 6
Belangrijkste plaats van dienstverlening : Gemeente Zemst
NUTS-code : BE241
II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht.
II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Afsluiten van leningen dienstjaar 2006 en 2007
II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : 67000000
Bijkomende opdracht : 66100000
II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja.
II.1.8) Verdeling in percelen : ja. Inschrijvingen moeten ingediend worden voor één of meer percelen.Inlichtingen over percelen

Perceel nr. : 1
Titel : Perceel 1: leningen op 3 jaar
1) Korte beschrijving : Perceel 1: leningen op 3 jaar
2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : 67000000
Bijkomende opdracht : 66100000
5) Aanvullende inlichtingen over percelen : Perceel 1: Duurtijd: 3 jaar vaste rentevoet geraamd leningsbedrag: EUR 377 763,99


Perceel nr. : 2
Titel : Perceel 2: leningen op 10 jaar
1) Korte beschrijving : Perceel 2: leningen op 10 jaar
2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : 66100000
5) Aanvullende inlichtingen over percelen : Perceel 2 duurtijd : 10 jaar herzieningsperiodiciteit: 5 jaar geraamd leningsbedrag: EUR n 1 107 829,28


Perceel nr. : 3
Titel : Perceel 3: leningen op 20 jaar
1) Korte beschrijving : Perceel 3: leningen op 20 jaar
2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : 66100000
5) Aanvullende inlichtingen over percelen : Perceel 3 duurtijd: 20 jaar herzieningsperiodiciteit: 5 jaar geraamd leningbedrag: EUR 7 253 912,47
(vervolg Afdeling II. Voorwerp van de opdracht)
II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen.
II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht.
II.2.2) Opties : neen.
Afdeling III. Juridische, economische,\E financiële en technische inlichtingen
III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht.
III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen :
Afsluiten van leningen dienstjaar 2006 en 2007 - Perceel 1: leningen op 3 jaar : Geen
Afsluiten van leningen dienstjaar 2006 en 2007 - Perceel 2: leningen op 10 jaar : Geen
Afsluiten van leningen dienstjaar 2006 en 2007 - Perceel 3: leningen op 20 jaar : Geen
III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen.
III.2) Voorwaarden voor deelneming.
III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan de verplichtingen inzake betaling van de btw overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is. Een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan de verplichtingen inzake betaling van zijn belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is.
III.2.2) Economische en financiële draagkracht :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet die verband houdt met de opdracht, over de laatste drie boekjaren. De recentste balans, uittreksels uit de balans of jaarrekening indien de wetgeving van het land waar de inschrijver is gevestigd de bekendmaking van balansen voorschrijft, waaruit de gezonde financiële situatie blijkt.
III.2.3) Vakbekwaamheid :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Een lijst van de voornaamste diensten uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar, met vermelding van bedrag en datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren: dienstverlener. Een beschrijving van de maatregelen die de dienstverlener treft om de kwaliteit te waarborgen
III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen.
III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening.
III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden : neen.
III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast : neen.
Afdeling IV. Procedure
IV.1) Type procedure.
IV.1.1) Type procedure : Openbaar.
IV.1.3) Beperkingen van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog : neen.
IV.2) Gunningscriteria.
IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs.
IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen.
IV.3) Administratieve inlichtingen.
IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 2007/47
IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen.
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document :
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 19/3/2008; tijdstip : 17.00
Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 0 EUR
Betalingstermijnen en -methode : cash of via overschrijving op rekeningnummer 091-0002054-46
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 20/3/2008; tijdstip : 11.00
IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands
IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Tot : 18/7/2008
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 20/3/2008; tijdstip : 11.00
Plaats : gemeentehuis, raadzaal gelijkvloers
Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen
VI.1) Periodieke opdracht : neen.
VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen.
VI.4) Beroepsprocedures.
VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 30/1/2008(Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)