Vito Nv, Mol

08-3-004G001 - JURA.

Aankondiging van een opdracht
Diensten
Afdeling I. Aanbestedende dienst
I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : VITO, Boeretang 200, 2400 MOL
Contactpunt(en) : De heer Erik Mees
Tel. 014 33 55 77, fax 014 31 28 18
E-mail : aankoop@vito.be
Internetadres(sen) :
Adres van de aanbestedende dienst : www.vito.be
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en).
Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en).
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en).
I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten :
Publiekrechtelijke instelling.
- Algemene overheidsdiensten.
De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
II.1) Beschrijving.
II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : 08-3-004G001 - JURA
II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten :
Diensten. Categorie diensten : 21
Belangrijkste plaats van dienstverlening : MOL
NUTS-code : BE213
II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht.
II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : 1. Juridisch advies verlenen op vlak van verbintenissen/contracten, vennootschapsrecht, handelsrecht en intellectuele eigendom, wet overheidsopdrachten. 2. Er wordt geschat dat men gemiddeld 32 uur per week aan deze opdracht zal werken. 3. Er wordt gevraagd dat 2 maal 8 uur per week gepresteerd worden bij VITO voor detail zie bestek
II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : 74111100
II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen.
II.1.8) Verdeling in percelen : neen.
II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen.
II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht.
II.2.2) Opties : ja.
Beschrijving van deze opties : verlenging van de opdracht is mogelijk
Aantal mogelijke verlengingen : 3
In geval van verlengbare opdrachten voor leveringen of diensten, geraamd tijdsbestek voor verdere opdrachten : 12 maanden (vanaf de gunning van de opdracht).
II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 12 maanden (vanaf de gunning van de opdracht).
Afdeling III. Juridische, economische,\E financiële en technische inlichtingen
III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht.
III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Borgtocht (een forfaitaire borgtocht van EUR 3.000,00);
III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : Maandelijkse facturen Betaling 50 dagen
III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen.
III.2) Voorwaarden voor deelneming.
III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Detail zie bestek
III.2.2) Economische en financiële draagkracht :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Omzet; voor detail zie bestek.
III.2.3) Vakbekwaamheid :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Referenties en organisatiestructuur; voor detail zie bestek
III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen.
III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening.
III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden : neen.
III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast : ja.
Afdeling IV. Procedure
IV.1) Type procedure.
IV.1.1) Type procedure : Openbaar.
IV.1.3) Beperkingen van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog : neen.
IV.2) Gunningscriteria.
IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op onderstaande criteria :
1 - prijs - Weging : 50
2 - Kennis - Weging : 50
IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen.
IV.3) Administratieve inlichtingen.
IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : JURA
IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen.
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document :
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 6/3/2008; tijdstip : 15.00
Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 0 EUR
Betalingstermijnen en -methode : Het bestek is gratis te verkrijgen
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 11/3/2008; tijdstip : 10.00
IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands
IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Tot : 9/7/2008
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 11/3/2008; tijdstip : 10.00
Plaats : Aankoopdienst
Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen : de inschrijvers
Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen
VI.1) Periodieke opdracht : neen.
VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen.
VI.4) Beroepsprocedures.
VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 30/1/2008(Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)