Nmbs, Directie Patrimonium Zone Gent , Gent

Diverse station en stopplaatsen : oprichten van overdekte fietsenstallingen.

Aankondiging van een opdracht
Werken
Afdeling I. Aanbestedende dienst
I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : NMBS-Holding Dir. Patrimonium zone Gent, Kon. Maria-Hendrikaplein 2, 9000 Gent, België, t.a.v. Leroy Laurent
Tel. (32-9) 241 20 08, fax (32-9) 241 20 07
E-mail : laurent.leroy@b-holding.be
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en).
I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten :
FOD Mobiliteit en Vervoer - nutssectoren
- Vervoer per spoor
De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
II.1) Beschrijving.
II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Diverse station en stopplaatsen : oprichten van overdekte fietsenstallingen
II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten :
Werken. Uitvoering.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken :
Oost- en West-Vlaanderen
NUTS-code : BE2
II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht.
II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) :
Oprichten van overdekte fietsenstallingen (zie lijst rubriek nadere inlichtingen)
II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : 45223100
II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen.
II.1.8) Verdeling in percelen : neen.
II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen.
II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 200 dagen.
Afdeling III. Juridische, economische,\E financiële en technische inlichtingen
III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht.
III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen :
Volgens AAV.
III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen.
III.2) Voorwaarden voor deelneming.
III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
Zie bestek.
Zie bestek.
III.2.2) Economische en financiële draagkracht :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
Vereiste erkenning : categorie F klasse 4.
III.2.3) Vakbekwaamheid :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
Vereiste erkenning : categorie F klasse 4.
Afdeling IV. Procedure
IV.1) Type procedure.
IV.1.1) Type procedure : Openbaar.
IV.2) Gunningscriteria.
IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs.
IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen.
IV.3) Administratieve inlichtingen.
IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst :
Bestek 58/22/3/08/01
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document :
Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 52,47 EUR
Betalingstermijnen en -methode : Door overschrijving van 52,47 euro op rekening 000-3254184-28 van NMBS-Holding met vermelding van het besteknummer en BTW-nummer (voor opmaken aankoopfaktuur bestek). Voor een vlugge verzending wil een kopie van het overschrijvingsbewijs faxen op 09/241 20 07.
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 08/05/2008; tijdstip : 11:00
IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands
IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 150 dagen.
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 08/05/2008; tijdstip : 11:00
Plaats :
NMBS-Holding, Directie Patrimonium zone Gent, Koninging Maria-Hendrikaplein2, 9000 Gent
Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen
VI.1) Periodieke opdracht : neen.
VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen.
VI.3) Nadere inlichtingen :
@Ref:00686645/2008021182
Lijst van betrokken stations en stopplaatsen : Bambrugge, Erpe-Mere, Bissegem, Komen, Wervik, Zeebrugge-Dorp, Puurs, Ruisbroek-Sauvegarde, Herne, Beervelde en Nieuwkerken-Waas.
VI.4) Beroepsprocedures.
VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie : Raad van State, Wetenschapstraat 33, 1040 Brussel, België
E-mail : info@raadvst-consetat.be
Tel. (32-2) 234 96 11
Internetadres : http://www.raadvst-consetat.be
VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 3/3/2008(Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)