Total Belgium Nv

Piping.

Aankondiging van een opdracht
Opdrachten gegund door een concessiehouder die zelf geen aanbestedende dienst is
Afdeling I. Concessiehouder voor openbare werken
I.1. Naam, adressen en contactpunt(en) : Total Belgium NV, t.a.v. Philippe Levrau, Handelsstraat 93, 1040 Brussel, tel. + 32-2 288 37 08, fax + 32-2 288 98 49.
E-mail : philipp.levrau@total.com
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het hierboven vermeld contactpunt.
Bestek en aanvullende documenten zijn verkrijgbaar op : zelfde adres als voor het hierboven vermeld contactpunt.
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het hierboven vermeld contactpunt.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
II.1. Beschrijving :
II.1.1. Door de concessiehouder aan de opdracht gegeven benaming : herinrichting van twee dienstenzones te Ruisbroek, langs de autosnelweg R0 en herinrichting van de dienstenzone te Halle, richting Brussel, lot 7 : piping.
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken : uitvoering.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Ruisbroek.
Nuts code : BE 241.
II.1.3. Korte beschrijving van de opdracht : piping.
II.1.4. CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : hoofdcategorie : 45.22.37.10.
II.2. Hoeveelheden of omvang van de opdracht :
II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang :
Geraamde waarde zonder BTW : tussen 100.000,00 en 130.000,00 EUR.
II.3. Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht :
Aanvang : 15 februari 2008.
Voltooiing : 15 maart 2009.
Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen
III.1. Voorwaarden met betrekking tot de opdracht :
III.1.1. Verlangde borgsommen en waarborgen :
Om de bouwheer te beschermen tegen wanprestaties zal bij de gunning van de opdracht een bankgarantie vereist zijn ter waarde van 10 % van de waarde van de opdracht. Deze bankgarantie zal uitvoerbaar moeten zijn op eenvoudig verzoek en zal een looptijd moeten hebben tot 31 december 2009.
De bankgarantie zal geopend dienen te worden bij een bank die daartoe aanvaard is door de bouwheer.
Het vrijgeven van de bankgarantie zal als volgt geschieden :
50 % bij de voorlopige oplevering van het geheel van de werken;
50 % bij de definitieve oplevering van het geheel van de werken.
III.2. Voorwaarden voor deelneming :
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister :
a) De financiële middelen en de capaciteit om de werken uit te voeren. Zo mag de totale waarde van de offerte van een kandidaat niet meer bedragen dan 30 % van zijn omzet over het boekjaar 2007.
Indien een kandidaat voor meerdere loten aanbiedt, dan zullen voor de berekening van deze ratio de waarden van de verschillende aangeboden loten worden gecumuleerd.
De kandidaten dienen hun jaarrekeningen van 2007 bij hun kandidaatstelling te voegen.
b) Het statuut van geregistreerde aannemer. Een certificaat uitgegeven door de bevoegde overheid dient hiertoe bij de offerte gevoegd te worden.
c) Een certificaat van zijn verzekeringsinstelling waaruit blijkt dat de kandidaat beschikt over :
1. een verzekering die de burgerlijke/wettelijke aansprakelijkheid (in Nederland WA) (« exploitatie » dekt, en/of een algemene bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor een bedrag van ten minste 2.500.000 EUR per schadegeval en ongeacht de aard van het schadegeval;
2. een verzekering die de burgerlijke/wettelijke aansprakelijkheid « na levering »/« na uitvoering werken » (tienjarige aansprakelijkheid van de aannemer,...) en/of « professionele fouten » dekt, voor een bedrag van tenminste 2.500.000 EUR per schadegeval en per jaar;
3. een verzekering burgerlijke/wettelijke aansprakelijkheid motorvoertuigen (in Nederland WMA) voor de motorrijtuigen en materieel die aangewend worden voor de uitvoering van de werken en diensten;
4. een verzekering die de schade, veroorzaakt aan zijn personeel, dekt, indien de leverancier en/of zijn eventuele onderaannemers gevestigd is/zijn in een land waar geen wettelijk systeem van sociale zekerheid bestaat;
5. en elke wettelijk en reglementair verplichte verzekering in het land waar de werkplek, waar de werken en diensten worden uitgevoerd, zich bevindt.
De te verzekeren minimumbedragen die hierboven zijn vermeld, houden geen enkele beperking van de aansprakelijkheid van de leverancier in.
Deze verzekeringen moeten van kracht blijven gedurende de hele duur der uitvoering van het contract, de eventuele verlengingen inbegrepen.
d) Getuigschriften die aantonen dat de kandidaat in overeenstemming is met zijn fiscale en sociale verplichtingen, met name wat betreft :
1° De vennootschapsbelasting.
2° De belasting over de toegevoegde waarde.
3° De bijdragen voor de sociale zekerheid.
Afdeling IV. Procedure
IV.1. Gunningscriteria :
Over de ingediende offertes wordt vrij onderhandeld door de opdrachtgever.
Daarbij zal worden gelet op de aspecten veiligheid, kwaliteit, service, kost en innovatie.
IV.2. Administratieve inlichtingen :
IV.2.2. Termijn voor ontvangst van deelnemingsaanvragen : 14 april 2008.
IV.2.3. Datum van verzending van de uitnodigingen tot inschrijving aan de geselecteerde gegadigden : omstreeks 15 april 2008.
IV.2.4. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Frans, Nederlands.
Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen
VI.1. Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Gemeenschap wordt gefinancierd : neen.
VI.3. Datum van verzending van deze aankondiging : 28 februari 2008.