Stad Antwerpen

Bollekesfeest 2008.

Aankondiging van een opdracht
Diensten
Afdeling I. Aanbestedende dienst
I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Stad Antwerpen, Desguinlei 33, 2018 Antwerpen, België, t.a.v. Nancy Willeme (Dienst Aanbestedingen)
Tel. (32-3) 244 50 91, fax (32-3) 238 64 59
E-mail : nancy.willeme@stad.antwerpen.be
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en).
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan :
Vzw Promotie stad Antwerpen, Kipdorp 48, 2000 Antwerpen, België, t.a.v. Ils Neuts
Tel. (32-3) 201 31 01
E-mail : ils.neuts@stad.antwerpen.be
I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten :
Regionale of plaatselijke instantie.
- Algemene overheidsdiensten.
De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
II.1) Beschrijving.
II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Bollekesfeest 2008
II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten :
Diensten. Categorie diensten : 26
Belangrijkste plaats van dienstverlening :
Stad Antwerpen
NUTS-code : BE211
II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht.
II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) :
Bollekesfeest 2008 (oproep van kandidaten)
II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : 92000000
II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen.
II.1.8) Verdeling in percelen : neen.
II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen.
II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : aanvang : 22/08/2008; voltooiing : 24/08/2008
Afdeling III. Juridische, economische,\E financiële en technische inlichtingen
III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht.
III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen :
5%
III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen.
III.2) Voorwaarden voor deelneming.
III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
zie bestek p. 8
zie bestek p. 8
III.2.2) Economische en financiële draagkracht :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
zie bestek p. 3
Eventueel vereiste minimumeisen :
zie bestek p. 3
III.2.3) Vakbekwaamheid :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
zie bestek pag. 3
Eventueel vereiste minimumeisen :
zie bestek pag. 3
III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening.
III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden : neen.
III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast : ja.
Afdeling IV. Procedure
IV.1) Type procedure.
IV.1.1) Type procedure : Onderhandeling. De gegadigden zijn reeds geselecteerd : neen.
IV.1.3) Beperkingen van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog : ja; gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt.
IV.2) Gunningscriteria.
IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op onderstaande criteria :
1 - Algemene visie: Kwaliteit van het voorgestelde programma en activiteiten incl. randanimatie, nevenactiviteiten uitwerking van het evenement, creativiteit, toegangkelijkheid, haalbaarheid (o.a. haalbaarheid binnen het vooropgestelde budget) van de visie en het plan van aanpak - Weging : 35
2 - Organisatie: plan van aanpak, projectteam, opgesteld stappenplan, veiligheidsplan en praktische uitwerking en realisatie alsmede curriculum vitae van het personeel dat voor deze opdracht wordt ingezet (mate van competentie, ervaring en flexibiliteit binnen het vooropgestelde projectteam) - Weging : 35
3 - Prijs / kwaliteitsverhouding en prijsdetailleringen - Weging : 30
IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen.
IV.3) Administratieve inlichtingen.
IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst :
Bollekesfeest 2008
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document :
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 17/03/2008
Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 5,50 EUR
Betalingstermijnen en -methode :
http://www.publicationsonline.be/cscDownload.aspx?ViewID= 11010A050B0B - Kandidatuur Bollkesfeest 2008.pdf - gedetailleerd bericht bollekesfeet 2008 1 perceel.pdf betalen en afhalen op de dienst aanbestedingen, Desguinlei 33, 2018 Antwerpen; het bestek wordt toegezonden na storting van het bedrag + 2,50 EUR portkosten op rekening van, Stad Antwerpen - PO/SD/A op nummer 000-0312628-94 met vermelding besteknummer en onderwerp
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 18/03/2008; tijdstip : 13:00
IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 18/03/2008; tijdstip : 13:00
Plaats :
Vzw Promotie stad Antwerpen - Kipdorp 48 - 2000 Antwerpen
Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen
VI.1) Periodieke opdracht : neen.
VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen.
VI.3) Nadere inlichtingen :
@Ref:00715273/2008016647
De offertes dienen geadresseerd te worden aan:
Vzw Promotie stad Antwerpen
Kipdorp 48
2000 Antwerpen
Verantwoordelijke administratieve inlichtingen, controle, en technische opvolging: de heer Wim Cassiers: (32-3) 201 31 25
VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 3/3/2008(Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)