Stad Leuven

Heraanbrengen van (witte) wegmarkeringen.

Aankondiging van een opdracht
Werken
Afdeling I. Aanbestedende dienst
I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Stad Leuven, Boekhandelstraat 2, 3000 Leuven, België, t.a.v. Vermaelen Yves
E-mail : yves.vermaelen@leuven.be
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres :
Stadsbestuur Leuven, Kolonel Begaultlaan 47, 3012 Leuven, België, t.a.v. Johan Vanmeerbeek
Tel. (321-16) 31 71 13
E-mail : johan.vanmeerbeek@leuven.be
I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten :
Regionale of plaatselijke instantie.
- Algemene overheidsdiensten.
De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
II.1) Beschrijving.
II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : heraanbrengen van (witte) wegmarkeringen
II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten :
Werken. Uitvoering.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken :
stad Leuven
NUTS-code : BE242
II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht.
II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) :
(Her)aanbrengen van (witte) wegmarkeringen op de gemeentewegen van Leuven, centrum met inbegrip de afbakening van de parkeerplaatsen op de binnenzijde van de ring rond de stad.
Eventueel aanbrengen van rode slemlaag op fietspaden.
Eventueel aanbrengen van Thermoplast.
Heraanbrengen van busstroken en laad- en loszones.
Heraanbrengen groene markeringen (project autodelen / Cambio)
De opdracht wordt aangegaan voor een periode van één jaar, drie maal verlengbaar voor telkens één jaar.
II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : 28813500
II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja.
II.1.8) Verdeling in percelen : neen.
Afdeling III. Juridische, economische,\E financiële en technische inlichtingen
III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht.
III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen :
5%
III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande :
zie bestek
III.1.3) De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund :
zie bestek
III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen.
III.2) Voorwaarden voor deelneming.
III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
zie bestek
III.2.2) Economische en financiële draagkracht :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
zie bestek
III.2.3) Vakbekwaamheid :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
Registratie: 00 of 09.
Erkenning: C3, klasse 1.
Afdeling IV. Procedure
IV.1) Type procedure.
IV.1.1) Type procedure : Openbaar.
IV.2) Gunningscriteria.
IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs.
IV.3) Administratieve inlichtingen.
IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst :
T08.007/865.58
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document :
Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 9,00 EUR
Betalingstermijnen en -methode : De aanbestedingsdocumenten zijn uitsluitend te bekomen mits voorafgaandelijke storting van voormeld bedrag op de bankrekening nummer 091-0119596-24 van de stad Leuven, met vermelding van 'bestek wegmarkeringen'. Na ontvangst van de storting worden de documenten met de post opgestuurd.
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 15/04/2008; tijdstip : 11:00
IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 15/04/2008; tijdstip : 11:00
Plaats :
Stadhuis Leuven, Boekhandelstraat 2, 3000 Leuven (collegezaal, verdieping +1)
Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen :
de zitting is openbaar.
Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen
VI.1) Periodieke opdracht : neen.
VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen.
VI.3) Nadere inlichtingen :
@Ref:00671600/2008021189
VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 3/3/2008(Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)