Dijledal Cvba, Sociale Huisvesting Leuven

Gevelrenovatie stookcentrale Sint-Maartensdal.

Aankondiging van een opdracht
Werken
Afdeling I. Aanbestedende dienst
I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Dijledal cvba, Sociale Huisvesting Leuven, Lolanden 8, 3010 Leuven, België
Tel. (32-16) 25 24 15, fax (32-16) 35 03 71
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en).
I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten :
privé instantie
- sociale huisvestingsmaatschappij
De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
II.1) Beschrijving.
II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : gevelrenovatie stookcentrale Sint-Maartensdal
II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten :
Werken. Uitvoering.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken :
Sint-Maartensdal te 3000 Leuven
NUTS-code : BE242
II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht.
II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) :
Algemene aanneming voor de gevelrenovatie van de stookplaats, Sint-Maartensdal te 3000 Leuven
II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : 45210000
II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja.
II.1.8) Verdeling in percelen : neen.
II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen.
II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht.
II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang :
Geraamde waarde zonder BTW : 198 121,58 EUR
II.2.2) Opties : neen.
II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 150 dagen.
Afdeling III. Juridische, economische,\E financiële en technische inlichtingen
III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht.
III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen :
De borgtocht wordt gesteld volgens de beschikkingen van artikel 5 van de bijlage van het Koninklijk Besluit van 26.09.1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen, diensten en concessies voor openbare werken
III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen.
III.2) Voorwaarden voor deelneming.
III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
De inschrijvers bevinden zich niet in geval van één van de uitsluitingsclausules die bedoeld worden in artikel 17 van het K.B. van 8.01.1996
III.2.2) Economische en financiële draagkracht :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
Aantonen dat de inschrijver voldoet aan de vereisten inzake bijdragen voor de sociale zekerheid, registratie en erkenning (zie bestek).
III.2.3) Vakbekwaamheid :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
Aantonen dat de inschrijver voldoet aan volgende minimumeisen: erkenning categorie D, klasse 1, registratie 00 of 11 (zie bestek).
Afdeling IV. Procedure
IV.1) Type procedure.
IV.1.1) Type procedure : Openbaar.
IV.2) Gunningscriteria.
IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs.
IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen.
IV.3) Administratieve inlichtingen.
IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst :
2007/0862/11
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document :
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 14/04/2008; tijdstip : 10:30
Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 63,60 EUR
Betalingstermijnen en -methode : De dossiers kunnen afgehaald worden op volgend adres: Lolanden 8 te 3010 Leuven, na betaling van 63,60 Euro (incl. BTW). De dossiers kunnen ook afgehaald worden na storting van 82,60 Euro (incl. BTW en verzending) op rek. nr. 330-0816669-80 met vermelding 'gevelrenovatie stookcentrale Sint-Maartensdal'.
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 14/04/2008; tijdstip : 10:30
IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands
IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 180 dagen.
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 14/04/2008; tijdstip : 10:30
Plaats :
Lolanden 8 te 3010 Leuven
Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen
VI.1) Periodieke opdracht : neen.
VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen.
VI.3) Nadere inlichtingen :
@Ref:00702790/2008017449
VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 3/3/2008(Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)