C.v.b.a. Vivendo

Oedelem Bruggestraat 6 - 8 lot C.V. en ventilatie.

Aankondiging van een opdracht
Werken
Afdeling I. Aanbestedende dienst
I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : C.V.B.A. VIVENDO (voorheen : Interbrugse Maatschappij voor de huisvesting), Koningin Astridlaan 134 bus 1, 8200 Sint-Michiels, België
Contactpunt(en) : Benoît Lateste
Tel. (32-50) 44 61 10, fax (32-50) 44 61 11
E-mail : benoit.lateste@vivendo.woonnet.be
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en).
I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten :
Publiekrechtelijke instelling.
- Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen.
De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
II.1) Beschrijving.
II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Oedelem Bruggestraat 6 - 8 lot C.V. en ventilatie
II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten :
Werken. Uitvoering.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken :
Oedelem (Beernem), Bruggestraat 6 - 8
II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht.
II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) :
Leveren en plaatsen van een centrale verwarmingsinstallatie op gas met centrale stookplaats en collectief ventilatiesysteem voor 32 appartementen
II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : 45000000
II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja.
II.1.8) Verdeling in percelen : neen.
II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen.
II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht.
II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang :

De opdracht bestaat uit 1 deel
Geraamde waarde zonder BTW : 246 324,87 EUR
II.2.2) Opties : neen.
II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 120 dagen.
Afdeling III. Juridische, economische,\E financiële en technische inlichtingen
III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht.
III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen :
Overeenkomstig de bepalingen in het bijzonder bestek VM/B 97
III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande :
Overeenkomstig de bepalingen in het bijzonder bestek VM/B 97
III.1.3) De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund :
Overeenkomstig de bepalingen in het bijzonder bestek VM/B 97
III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen.
III.2) Voorwaarden voor deelneming.
III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
Overeenkomstig de bepalingen in het bijzonder bestek VM/B 97
III.2.2) Economische en financiële draagkracht :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
Overeenkomstig de bepalingen in het bijzonder bestek VM/B 97
Eventueel vereiste minimumeisen :
Laatste beschikbare kwartaal attest RSZ
III.2.3) Vakbekwaamheid :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
Overeenkomstig de bepalingen in het bijzonder bestek VM/B 97
Eventueel vereiste minimumeisen :
Registratie 00 of 25
Erkenning categorie D 17 klasse 2
Afdeling IV. Procedure
IV.1) Type procedure.
IV.1.1) Type procedure : Openbaar.
IV.2) Gunningscriteria.
IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs.
IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen.
IV.3) Administratieve inlichtingen.
IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst :
3100/1999/0428/11
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document :
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 10/03/2008
Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 65,00 EUR
Betalingstermijnen en -methode : Volledig lastenboek te verkrijgen na overschrijving van 65,00 EUR (incl. 6 % BTW) + 6,50 EUR verzendingskosten op rek. 001-0478940-30 van CVBA Vivendo of af te halen bij de CVBA Vivendo, Koningin Astridlaan 134 bus 1 te 8200 Sint-Michiels (8.30 - 12.00 en 13.30 - 17.00, dinsdag tot 18.00 h) mits voorlegging bewijs betaling
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 17/04/2008; tijdstip : 9:30
IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands
IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 180 dagen.
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 17/04/2008; tijdstip : 9:30
Plaats :
Bureel van de maatschappij : Koningin Astridlaan 134 bus 1, 8200 Sint-Michiels
Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen
VI.1) Periodieke opdracht : neen.
VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : ja.
SBR-programma
VI.3) Nadere inlichtingen :
@Ref:00683140/2008021185
VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 3/3/2008(Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)