Gezondheidszorg "bermhertigheid Jesu", Brugge

PROJECT 4: DIENST VRIJE TIJD EN PSYCHOTHERAPIE Projectfase 3.1. AFWERKING Deel 2. DEKVLOEREN, BEVLOERINGS- EN FAIENCEWERKEN.

Aankondiging van een opdracht
Werken
Afdeling I. Aanbestedende dienst
I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : vzw Gezondheidszorg 'Bermhertigheid Jesu', Koning Albert I-laan 8, 8200 St.-Michiels, Brugge, België, t.a.v. zuster Mieke Kerckhof
Tel. (32-50) 30 18 00, fax (32-50) 30 18 01
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres :
Psychiatrisch Ziekenhuis Heilig Hart, Poperingseweg 16, 8900 Ieper, België, t.a.v. heer Luc Verhulst
Tel. (32-57) 23 91 11, fax (32-57) 23 91 93
E-mail : lvu@hhi.gzbj.be
Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres :
Architectenbureau A. Lantsoght - E. Broes, St.-Pietersmolenstraat 202/1, 8000 Brugge, België, t.a.v. heer Arthur Lantsoght
Tel. (32-50) 31 48 86, fax (32-50) 31 01 97
E-mail : info@lantsoght-broes.be
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan :
Psychiatrisch Ziekenhuis Heilig Hart, Poperingseweg 16, 8900 Ieper, België, t.a.v. heer Luc Verhulst
Tel. (32-57) 23 91 11, fax (32-57) 23 91 93
E-mail : lvu@hhi.gzbj.be
I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten :
Regionale of plaatselijke instantie.
- Gezondheid.
De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
II.1) Beschrijving.
II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten :
Werken. Uitvoering.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken :
Psychiatrisch Ziekenhuis Heilig Hart, Poperingseweg 16, 8900 Ieper
NUTS-code : BE253
II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht.
II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) :
PROJECT 4: DIENST VRIJE TIJD EN PSYCHOTHERAPIE
Projectfase 3.1. AFWERKING
Deel 2. DEKVLOEREN, BEVLOERINGS- EN FAIENCEWERKEN

II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : 85111500
II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja.
II.1.8) Verdeling in percelen : neen.
II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen.
Afdeling III. Juridische, economische,\E financiële en technische inlichtingen
III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht.
III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen :
5 % van het aannemingsbedrag excl btw
III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen.
III.2) Voorwaarden voor deelneming.
III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
uittreksel uit het strafregister
1. niet in staat van faillissement of vereffening
2. geen afgifte gedaan van faillissement
3. geen veroordeling dat zijn professionele integriteit aantast.
III.2.2) Economische en financiële draagkracht :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
een getuigschrift van laatste betaling RSZ
verklaring betreffende de totale omzet van de onderneming en haar omzet in producten over de laatste drie boekjaren
verklaring die de gemiddelde personeelsbezetting van de onderneming en de omvang van het kader weergeeft tijdens de laatste drie jaren
III.2.3) Vakbekwaamheid :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
bewijs van erkenning inschrijver, vereist in de categorie voor bouwwerken D6, D10, D25, D29
bewijs van registratie inschrijver in klasse 2
Afdeling IV. Procedure
IV.1) Type procedure.
IV.1.1) Type procedure : Openbaar.
IV.2) Gunningscriteria.
IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs.
IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen.
IV.3) Administratieve inlichtingen.
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document :
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 09/04/2008; tijdstip : 11:45
Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 150,00 EUR
Betalingstermijnen en -methode :
te storten op bankrekeningnr 068-2307057-36 met vermelding btw-nr, volledig adres en telefoonnummer (per fax of per mail) (voor facturatie aankoop lastenboek) of aan te kopen in het architectenbureau
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 09/04/2008; tijdstip : 11:45
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 09/04/2008; tijdstip : 11:45
Plaats :
Psychiatrisch Ziekenhuis Heilig Hart,
Poperingseweg 16
8900 Ieper
Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen
VI.1) Periodieke opdracht : neen.
VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen.
VI.3) Nadere inlichtingen :
@Ref:00697570/2008020775
uitvoeringstermijn van de opdracht: 60 werkdagen verdeeld over verschillende fasen.
zie lastenboek
VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 3/3/2008(Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)