Stad Kortrijk

Zwembad Lagaeplein Heule - fase 2: lot technieken.

Aankondiging van een opdracht
Werken
Afdeling I. Aanbestedende dienst
I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : stadsbestuur Kortrijk, Grote Markt 54, 8500 KORTRIJK, België, t.a.v. Mathieu Desmet (ir.-architect-directie facility)
Tel. (32-56) 27 85 66, fax (32-56) 27 85 09
E-mail : mathieu.desmet@kortrijk.be
Internetadres(sen) :
Adres van de aanbestedende dienst : http://www.kortrijk.be
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en).
Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres :
nv Snoeck & partners, Doorniksewijk 189, 8500 Kortrijk, België, t.a.v. architect ir. Hugo Snoeck
Tel. (32-56) 21 04 39, fax (32-56) 22 82 63
E-mail : info@snoeckpartners.be
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan :
stadsbestuur Kortrijk, Grote Markt 54, 8500 KORTRIJK, België, t.a.v. Martine Rollez (administratief medewerker-directie facility)
Tel. (32-56) 27 85 30, fax (32-56) 27 85 09
E-mail : martine.rollez@kortrijk.beInternetadres : http://www.kortrijk.be
I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten :
Regionale of plaatselijke instantie.
- Algemene overheidsdiensten.
De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
II.1) Beschrijving.
II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : zwembad Lagaeplein Heule - fase 2: lot technieken
II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten :
Werken. Uitvoering.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken :
Lagaeplein, Kortrijk-Heule
NUTS-code : BE254
II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht.
II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) :
renovatiewerken zwembad Lagaeplein te Heule
- verloop van de luchtkanalen
- vernieuwen luchtafvoer
- aanpassingen verlichting
II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : 28815200
II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja.
II.1.8) Verdeling in percelen : neen.
II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen.
II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht.
II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang :
Geraamde waarde zonder BTW : 153 728,50 EUR
II.2.2) Opties : neen.
II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 120 dagen.
Afdeling III. Juridische, economische,\E financiële en technische inlichtingen
III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht.
III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen :
Het bedrag van de borgtocht wordt vastgesteld op 5 % van het bedrag van de inschrijving (exclusief BTW). Het aldus bekomen bedrag wordt afgerond naar het hoger tiental.
III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande :
De betaling gebeurt door maandelijkse betalingen in mindering.
III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen.
III.2) Voorwaarden voor deelneming.
III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
zie bestek
- bewijs afgeleverd door de bevoegde overheid dat de aannemer zich niet in staat van faillissement, vereffening of gerechtelijk akkoord bevindt of dat geen procedure daaromtrent aanhangig is
- getuigschrift dat de aannemer in regel is in verband met de betaling van de belastingen
III.2.2) Economische en financiële draagkracht :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
zie bestek
- bewijs van erkenning (ondercategorie D16 of D18 of P1 of P2 - klasse 2)
- bewijs van registratie (categorie 00 of 25)
- R.S.Z.-attest (vierde kwartaal van 2007 of volgende)
III.2.3) Vakbekwaamheid :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
zie bestek
- studie- en beroepskwaliteiten van de aannemer, ondernemingskader, verantwoordelijke van de leiding van de werken
Afdeling IV. Procedure
IV.1) Type procedure.
IV.1.1) Type procedure : Openbaar.
IV.2) Gunningscriteria.
IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs.
IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen.
IV.3) Administratieve inlichtingen.
IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst :
1918.T
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document :
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 10/04/2008; tijdstip : 11:45
Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 57,45 EUR
Betalingstermijnen en -methode : De documenten worden door nv Studiebureau Snoeck & partners te koop gesteld: - hetzij na telefonische verwittiging zelf af te halen en ter plaatse te betalen - het zij na voorafgaande storting op nr. 000-0831906-34; de aanbestedingsdocumenten worden dan per post opgestuurd
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 10/04/2008; tijdstip : 11:45
IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands
IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 120 dagen.
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 10/04/2008; tijdstip : 11:45
Plaats :
historisch stadhuis (salonske), Grote Markt 54, Kortrijk
Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen :
openbaar
Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen
VI.1) Periodieke opdracht : neen.
VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen.
VI.3) Nadere inlichtingen :
@Ref:00669736/2008021220
uitvoeringstermijn = 80 werkdagen
VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 3/3/2008(Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)