Vzw Vkbo

1962 Geschiktmaking in het schoolgebouw - lot 4 geschiktmaking van dakgoten, ramen, schilderwerken.

Aankondiging van een opdracht
Werken
Afdeling I. Aanbestedende dienst
I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : vzw VKBO, Schoolstraat 19 - 33, 8560 Wevelgem, België, t.a.v. Hans Seynhaeve
Tel. (32-56) 41 42 77, fax (32-56) 42 59 98
E-mail : info@vgbcentrum.be
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres :
Snoeck & Partners nv, Doorniksewijk 189, 8500 Kortrijk, België, t.a.v. Marc Stragier (projectleider)
Tel. (32-56) 21 04 39, fax (32-56) 22 82 63Internetadres : http://info@snoeckpartners.be
Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres :
Snoeck & Partners nv, Doorniksewijk 189, 8500 Kortrijk, België, t.a.v. Marc Stragier (projectleider)
Tel. (32-56) 21 04 39, fax (32-56) 22 82 63Internetadres : http://info@snoeckpartners.be
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan :
Snoeck & Partners nv, Doorniksewijk 189, 8500 Kortrijk, België, t.a.v. Marc Stragier (projectleider)
Tel. (32-56) 21 04 39, fax (32-56) 22 82 63Internetadres : http://info@snoeckpartners.be
I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten :
Schoolbestuur
- Onderwijs.
De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
II.1) Beschrijving.
II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : 1962 lot 4
II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten :
Werken. Uitvoering.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken :
Schoolstraat 19 - 33 te 8560 Wevelgem
NUTS-code : BE254
II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht.
II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) :
Geschiktmaking in het schoolgebouw - lot 4 geschiktmaking van dakgoten, ramen, schilderwerken.
II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : 45000000
II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja.
II.1.8) Verdeling in percelen : neen.
II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen.
II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 40 dagen.
Afdeling III. Juridische, economische,\E financiële en technische inlichtingen
III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht.
III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen :
De borgtocht bedraagt 5% van de aannemingssom
III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen.
III.2) Voorwaarden voor deelneming.
III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
Nam en rechtsvorm
III.2.2) Economische en financiële draagkracht :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
Bankverklaring ivm voldoende financiële basis
III.2.3) Vakbekwaamheid :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
gevraagde erkenning = cat. D of D1 of D5 of D13 - klasse 1
gevraagde registratie = 00 of 11 of 20 of 22
Afdeling IV. Procedure
IV.1) Type procedure.
IV.1.1) Type procedure : Openbaar.
IV.2) Gunningscriteria.
IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs.
IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen.
IV.3) Administratieve inlichtingen.
IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst :
1962 lot 4
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document :
Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 25,99 EUR
Betalingstermijnen en -methode : Bestek is verkrijgbaar na voorafgaande storting. De kantoren zijn gesloten op vrijdagmiddag. Overschrijven kan via rekeningnr. 778-5391193-85.
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 14/04/2008; tijdstip : 10:00
IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands
IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 120 dagen.
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 14/04/2008; tijdstip : 10:00
Plaats :
Opening der inschrijvingen gaat door in de vergaderzaal van de school, ingang langs de Schoolstraat 19 te Wevelgem.
Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen
VI.1) Periodieke opdracht : neen.
VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen.
VI.3) Nadere inlichtingen :
@Ref:00082552/2008021450
VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 3/3/2008(Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)