Gemeente Beveren

08-3-000N014 - herstellen van de dijkvoeten van fort Liefkenshoek.

Aankondiging van een opdracht
Werken
Afdeling I. Aanbestedende dienst
I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : gemeente Beveren, Stationsstraat 2, 9120 Beveren, België
Contactpunt(en) : De heer Raf Hernalsteen
Tel. 03 750 17 35, fax 03 750 15 24
E-mail : raf.hernalsteen@beveren.be
Internetadres(sen) :
Adres van de aanbestedende dienst : www.beveren.be
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres :
Peter Hofman, Kerkstraat 46, 9120 Vrasene, België
Tel. 03 775 44 39, fax 03 775 44 39
E-mail : hofman.peter@pandora.be
Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres :
Peter Hofman, Kerkstraat 46, 9120 Vrasene, België
Tel. 03 775 44 39, fax 03 775 44 39
E-mail : hofman.peter@pandora.be
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en).
I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten :
Regionale of plaatselijke instantie.
- Algemene overheidsdiensten.
De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
II.1) Beschrijving.
II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : 08-3-000N014 - herstellen van de dijkvoeten van fort Liefkenshoek
II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten :
Werken. Uitvoering.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Fort Liefkenshoek
NUTS-code : BE236
II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht.
II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Herstellen van de dijkvoeten van het Fort Liefkenshoek. De dijkvoeten rondom het fort Liefkenshoek moeten worden hersteld. De werken omvatten het plaatsen van een betuining, het aanbrengen van een geotextiel, grondaanvulling achter de betuining, het in profiel brengen van de dijkvoet en het inzaaien met gras.
II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : 45247230
II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen.
II.1.8) Verdeling in percelen : neen.
II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen.
II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht.
II.2.2) Opties : neen.
II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 50 dagen.
Afdeling III. Juridische, economische,\E financiële en technische inlichtingen
III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht.
III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Borgtocht (5 % van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental);
III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen.
III.2) Voorwaarden voor deelneming.
III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Enkel de kandidaten die de hierna vermelde attesten voorleggen worden toegelaten: - Attest van de rechtbank van Koophandel: niet in toestand van faillissement/vereffening/werkzaamheden gestaakt/gerechtelijk akkoord, geen aangifte van faillissement of procedure voor gerechtelijk akkoord of vereffening, niet financieel onvermogend - Uittreksel uit het strafregister: niet veroordeeld zijn voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast - Attest RSZ: In orde met de bijdragen aan de sociale zekerheid (cfr. KB van 08 januari 1996 &endash; artikel 90 § 3 en 17bis) - Attest belastingen
III.2.2) Economische en financiële draagkracht :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Een afschrift van het bewijs van registratie en erkenning dient bij de offerte te worden gevoegd.
III.2.3) Vakbekwaamheid :
Eventueel vereiste minimumeisen : Vereiste erkenning : B (Waterbouwkundige werken) , Klasse 2; Vereiste registratie : 01 (Waterbouwkundige werken)
III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen.
Afdeling IV. Procedure
IV.1) Type procedure.
IV.1.1) Type procedure : Openbaar.
IV.1.3) Beperkingen van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog : neen.
IV.2) Gunningscriteria.
IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs.
IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen.
IV.3) Administratieve inlichtingen.
IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 944
IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen.
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document :
Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 21.20 EUR
Betalingstermijnen en -methode : Cash of via overschrijving op rekening nr. 393-0246124-27 van de heer Peter Hofman, met vermelding van: "dijkvoeten Fort Liefkenshoek"
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 11/4/2008; tijdstip : 11.00
IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands
IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Tot : 9/8/2008
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 11/4/2008; tijdstip : 11.00
Plaats : gemeentehuis
Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen
VI.1) Periodieke opdracht : neen.
VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen.
VI.4) Beroepsprocedures.
VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 3/3/2008(Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)