Vlaamse Dienst Voor Arbeidsbemiddeling En Beroepsopleiding

Beperkte offerteaanvraag 08/10001 - Tendering intensieve bemiddeling naar werk ikv Jeugdwerkloosheidsplan.

Aankondiging van een opdracht
Diensten
Afdeling I. Aanbestedende dienst
I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding (VDAB), Keizerslaan 11, 1000 Brussel, België
Contactpunt(en) : Marc Detiege
Tel. (32-2) 506 16 89, fax (32-2) 506 15 00
E-mail : marc.detiege@vdab.be
Internetadres(sen) :
Adres van de aanbestedende dienst : http://www.vdab.be
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en).
I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten :
Regionale of plaatselijke instantie.
- arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding
De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
II.1) Beschrijving.
II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Beperkte offerteaanvraag 08/10001 - Tendering intensieve bemiddeling naar werk ikv Jeugdwerkloosheidsplan
II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten :
Diensten. Categorie diensten : 27
Belangrijkste plaats van dienstverlening :
Verspreid over gans Vlaanderen
NUTS-code : BE2
II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht.
II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) :
Intensieve bemiddeling naar werk. De aanbieder verbindt zich ertoe om jongeren die inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt, intensieve bemiddeling en begeleiding naar duurzame tewerkstelling met inbegrip van jobcoaching en jobhunting aan te bieden, aangevuld met zo nodig sollicitatietraining en attitudevorming.
II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : 93000000
II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja.
II.1.8) Verdeling in percelen : neen.
II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : ja.
II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht.
II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang :

Intensieve bemiddeling naar werk (bemiddelingstrajecten) van plaatsbare jongeren onder de 25 jaar.
De opdrachtgever wil via deze offerteaanvraag 4.050 bemiddelingstrajecten met jobhunting & jobcoaching en zo nodig sollicitatietraining en attitudevorming, op jaarbasis uitbesteden
Geraamde waarde zonder BTW : 4 657 500 EUR
II.2.2) Opties : neen.
II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 36 maanden (vanaf de gunning van de opdracht).
Afdeling III. Juridische, economische,\E financiële en technische inlichtingen
III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht.
III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen :
5% van de aannemingssom voor 12 maanden
III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen.
III.2) Voorwaarden voor deelneming.
III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
A. rechtspersoonlijkheid hebben.
B. Zich niet in een uitsluitingspositie bevinden
Zie bestek
III.2.2) Economische en financiële draagkracht :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
Zie bestek
III.2.3) Vakbekwaamheid :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
Technische bekwaamheid:
1.deskundigheid en ervaring met bemiddelen en/of begeleiden van werkzoekenden
2.maatregelen om de kwaliteit te bewaken, te waarborgen en te verbeteren.
Eventueel vereiste minimumeisen :
A.1beschikken over een erkenning om bemiddelingsactiviteiten uit te voeren volgens de wetgevende bepalingen hieromtrent:
a.hetzij als privaat bemiddelingsbureau (Decreet van 13 april 1999 en uitvoeringsbesluit van 8 juni 2000);
b.hetzij als kosteloos bemiddelingsbureau (Besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 1988
De VDAB zal deze informatie zelf opvragen op basis van het ondernemingsnummer van de aanbieder.
.
A.2 beschikken over een van de volgende kwaliteitscertificaten:
1° Q*for-certificaat;
2° ISO-certificaat;
3° CEDEO-certificaat;
4° Recognised for Excellence;
5° K2b- of K2a-label voor opleiding of begeleiding;
6° ESF-label uitgereikt door het ESF-Agentschap vzw;
7° een door de raad van bestuur van de VDAB aanvaard ander certificaat
III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening.
III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden : ja. Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling : A.1beschikken over een erkenning om bemiddelingsactiviteiten uit te voeren volgens de wetgevende bepalingen hieromtrent: a.hetzij als privaat bemiddelingsbureau (Decreet van 13 april 1999 en uitvoeringsbesluit van 8 juni 2000); b.hetzij als kosteloos bemiddelingsbureau (Besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 1988 De VDAB zal deze informatie zelf opvragen op basis van het ondernemingsnummer van de aanbieder. . A.2 beschikken over een van de volgende kwaliteitscertificaten: 1° Q*for-certificaat; 2° ISO-certificaat; 3° CEDEO-certificaat; 4° Recognised for Excellence; 5° K2b- of K2a-label voor opleiding of begeleiding; 6° ESF-label uitgereikt door het ESF-Agentschap vzw; 7° een door de raad van bestuur van de VDAB aanvaard ander certificaat.
III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast : ja.
Afdeling IV. Procedure
IV.1) Type procedure.
IV.1.1) Type procedure : Niet-openbaar.
IV.1.2) Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen :
Beoogd aantal ondernemingen : 6
Objectieve criteria voor de selectie van het beperkt aantal gegadigden :
Na ontvangst van de kandidatuurstellingen zal de opdrachtgever op grond van de selectiecriteria een kwalitatieve selectie maken. De opdrachtgever kan bij onduidelijkheden of ontbrekende gegevens de aanbieder vragen om deze te verduidelijken of vervolledigen. Deze informatie dient schriftelijk te worden verstrekt en maakt deel uit van de kandidatuurstelling. Bij ontstentenis van enig document en bewijsstuk of van een groot gedeelte ervan, kan de opdrachtgever besluiten tot onontvankelijkheid van de kandidatuurstelling.
De opdrachtgever zal na beoordeling van de selectiecriteria de geselecteerden uitnodigen om een offerte in te dienen. De opdrachtgever zal enkel kandidaten selecteren die bij de beoordeling van het selectiecriterium technische bekwaamheid zowel op Deskundigheid en ervaring als op Kwaliteitsgaranties een minimum van 60% van de punten behalen. De opdrachtgever kan het aantal geselecteerden beperken tot zes.
IV.2) Gunningscriteria.
IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria.
IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen.
IV.3) Administratieve inlichtingen.
IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst :
Beperkte offerteaanvraag 08/10001
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 07/04/2008; tijdstip : 14:00
IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 16/06/2008; tijdstip : 11:00
Plaats :
Keizerslaan 11 - 1000 Brussel
Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen :
Openbare zitting
Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen
VI.1) Periodieke opdracht : neen.
VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen.
VI.3) Nadere inlichtingen :
@Ref:00672133/2008023523
A.Het bestek zal uitsluitend per e-mail worden verstuurd. De aanvraag tot het bekomen van het bestek dient per e-mail, met als onderwerp Bestek beperkte offerteaanvraag 08/10001, te gebeuren onder vermelding van de adrescoördinaten van de aanvrager op volgend adres: marc.detiege@vdab.be
B.Vragen en antwoorden
B1.M.b.t. de kandidatuurstelling
Aan de kandidaten wordt de gelegenheid geboden om schriftelijk vragen te stellen met betrekking tot de kandidatuurstelling. Gelieve in het onderwerp van de mail duidelijk het besteknummer te vermelden. Gelieve per vraag aan te geven over welk bestekonderdeel er verduidelijking gevraagd wordt.
Deze vragen dienen uiterlijk op vrijdag 21 maart 2008 uitsluitend via het e-mailadres jwptendering@vdab.be te zijn ingediend. Het staat de aanbieder vrij deze schriftelijk te bevestigen via post of per fax bij de opdrachtgever.
De antwoorden op de vragen worden enkel gepubliceerd op de website www.vdab.be/jwptendering.
De op de website gepubliceerde vragen en antwoorden maken integraal deel uit van het bestek.
Vragen die ons bereiken na 21 maart 2008 worden niet meer beantwoord.
Contactpersonen: Luc Van De Putte en Gregory Verhaeghe.
B2.M.b.t. tot de offerte
Aan de aanbieders wordt de gelegenheid geboden om schriftelijk vragen te stellen over het bestek. Gelieve in het onderwerp van de mail duidelijk het besteknummer te vermelden. Gelieve per vraag aan te geven over welk bestekonderdeel er verduidelijking gevraagd wordt.
Deze vragen dienen uiterlijk op maandag 2 juni 2008 uitsluitend via het e-mailadres jwptendering@vdab.be te zijn ingediend. Het staat de aanbieder vrij deze schriftelijk te bevestigen via post of per fax bij de opdrachtgever.
De antwoorden op de vragen worden enkel gepubliceerd op de website www.vdab.be/jwptendering.
De op de website gepubliceerde vragen en antwoorden maken integraal deel uit van het bestek.
Vragen die ons bereiken na 2 juni 2008 worden niet meer beantwoord.
Contactpersonen: Luc Van De Putte en Gregory Verhaeghe.
VI.4) Beroepsprocedures.
VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie : Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, België
E-mail : info@raadvst-consesta.be
Tel. (32-2) 234 96 11, fax (32-2) 234 99 00
Internetadres : http://www.raadvst-consetat.be
VI.4.3) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen : VDAB, Keizerslaan 11, 1000 Brussel, België
E-mail : marc.detiege@vdab.be
Tel. (32-2) 506 16 89, fax (32-2) 506 15 00
Internetadres : http://www.vdab.be
VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 7/3/2008(Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)