V.v.m. - De Lijn

Aankoop 35 hybride bussen.

Aankondiging van een opdracht
Leveringen
Afdeling I. Aanbestedende dienst
I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : V.V.M. - De Lijn, Motstraat 20, 2800 Mechelen, België
Contactpunt(en) : Roger Meys, Afdelingshoofd Rollend materieel, t.a.v. Roger Meys
Tel. (3215) 44 08 20, fax (3215) 44 09 80
E-mail : roger.meys@delijn.be
Internetadres(sen) :
Adres van de aanbestedende dienst : http://www.delijn.be
Adres van het kopersprofiel : http://www.delijn.be
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en).
I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten :
Publiekrechtelijke instelling.
- openbaar vervoer
De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
II.1) Beschrijving.
II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : aankoop 35 hybride bussen
II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten :
Leveringen. Aankoop.
Belangrijkste plaats van levering :
In de contactpunten van de provincie Vlaams Brabant en Westvlaanderen
NUTS-code : BE2
II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht.
II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) :
aankoop van 35 hybride bussen (15+20):
216 A : 5 diesel hybride 12 meter streekbussen
216 B : 5 diesel hybride citybussen
216 C : 25 gelede diesel hybride bussen (5+20)
II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : 34121100
II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja.
II.1.8) Verdeling in percelen : neen.
II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : ja.
II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht.
II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang :

hybride bussen :
216 A : 5 diesel hybride 12 meter streekbussen voor entiteit Vlaams Brabant .
216 B : 5 diesel hybride citybussen voor entiteit West Vlaanderen .
216 C : 25 diesel hybride gelede bussen (5+20)
Geraamde waarde zonder BTW : 12 800 000 EUR
II.2.2) Opties : neen.
II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 18 maanden (vanaf de gunning van de opdracht).
Afdeling III. Juridische, economische,\E financiële en technische inlichtingen
III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht.
III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen :
de borgtocht of bankgarantie bedraagt 5% van de toe te wijzen opdracht, BTW niet inbegrepen.
Deze wordt neergelegd binnen de 60 kalenderdagen na datum van bestelling.
III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen.
III.2) Voorwaarden voor deelneming.
III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
Bewijs dat de kandidaat niet in staat van faillisement of van vereffening verkeert.
Bewijs dat de kandidaat geen aangifte heeft gedaan van zijn faillisement of van zijn vereffening.
Bewijs dat de kandidaat niet veroordeelt is geweest voor een misdrijf dat zijn beroepsmoraal aantast.
Bewijs dat de kandidaat geen ernstige fout in zijn beroepsuitoefening heeft gemaakt.
Bewijs dat de kandidaat in orde is met zijn bijdragen aan de RSZ.
Bewijs dat de kandidaat in orde is met de betalingen van zijn belastingen.
Organisatie flow chart
Beschrijving systeem van kwaliteitszorg
Kwaliteitshandboek
voorleggen van de nodige attesten waarmee de kandidaten moeten aantonen dat zij zich niet bevinden in de uitsluitingsvoorwaarden voorzien in artikel 39 van het KB van 10 januari 1996
III.2.2) Economische en financiële draagkracht :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
jaarverslag met balans en resultatenrekening.
III.2.3) Vakbekwaamheid :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
referenties van reeds geleverde bussen voor openbaar vervoer
referenties van reeds geleverde hybride bussen of een onderzoek en ontwikkelingsprogramma met het oog op het produceren en leveren van hybride bussen binnen een korte tot middellange termijn.
Afdeling IV. Procedure
IV.1) Type procedure.
IV.1.1) Type procedure : Onderhandeling. De gegadigden zijn reeds geselecteerd : neen.
IV.1.3) Beperkingen van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog : neen.
IV.2) Gunningscriteria.
IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria.
IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen.
IV.3) Administratieve inlichtingen.
IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst :
216 A/B/C
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 14/04/2008; tijdstip : 10:00
IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands
Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen
VI.1) Periodieke opdracht : neen.
VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen.
VI.3) Nadere inlichtingen :
@Ref:00714647/2007109036
Lastenboek(en)/document(en) beschikbaar op dit internet adress:
http://www.publicationsonline.be/cscDownload.aspx?ViewID=3500020005EF
- inschrijving 12 meterbus.doc
- inschrijving citybussen.doc
- inschrijving gelede 18 m.doc
VI.4) Beroepsprocedures.
VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie : V.V.M. - De Lijn, motstraat 20, 2800 Mechelen, België
E-mail : roger.meys@delijn.be
Tel. (32-15) 44 08 20, fax (32-15) 44 09 80
Internetadres : http://www.delijn.be
VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 7/3/2008(Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)