Stad Hasselt

Het bouwen van 26 dienstgebouwen.

Aankondiging van een opdracht
Werken
Afdeling I. Aanbestedende dienst
I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : STAD HASSELT, Groenplein 1, 3500 Hasselt, België, t.a.v. Mark Van de Vijver
Tel. (32-11) 23 93 65
E-mail : m.vandevijver@hasselt.be
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres :
architect Rob Lemmens, Koningin Astridlaan 20, 3680 Maaseik, België, t.a.v. Robert Lemmens
Tel. (32-89) 56 72 85, fax (32-89) 56 23 41
E-mail : architect.lemmens@skynet.be
Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres :
architect Rob Lemmens, Koningin Astridlaan 20, 3680 Maaseik, België, t.a.v. Robert Lemmens
Tel. (32-89) 56 72 85, fax (32-89) 56 23 41
E-mail : architect.lemmens@skynet.be
I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten :
Regionale of plaatselijke instantie.
- Algemene overheidsdiensten.
De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
II.1) Beschrijving.
II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Het bouwen van 26 dienstgebouwen
II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten :
Werken. Uitvoering.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken :
Woonwagenpark Crutser Zavel Veld te Hasselt
NUTS-code : BE221
II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht.
II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) :
Het bouwen van 26 dienstgebouwen
II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : 45000000
II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen.
II.1.8) Verdeling in percelen : neen.
II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen.
II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : aanvang : 01/06/2008; voltooiing : 31/10/2008
Afdeling III. Juridische, economische,\E financiële en technische inlichtingen
III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht.
III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen :
5%
III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen.
III.2) Voorwaarden voor deelneming.
III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
Zie Bestek
III.2.2) Economische en financiële draagkracht :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
RSZ-attest
III.2.3) Vakbekwaamheid :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
Categorie D
Klasse 4
Afdeling IV. Procedure
IV.1) Type procedure.
IV.1.1) Type procedure : Openbaar.
IV.2) Gunningscriteria.
IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs.
IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen.
IV.3) Administratieve inlichtingen.
IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst :
W038
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document :
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 10/03/2008
Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 60,50 EUR
Betalingstermijnen en -methode : Contant of, na telefonisch contact, door overschrijving op rekeningnr. 235-0148573-78
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 10/04/2008; tijdstip : 11:00
IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 10/04/2008; tijdstip : 11:00
Plaats :
In het aanstedingslokaal
Dr. Willemsstraat 34
3500 Hasselt
Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen :
Mark Van De Vijver
Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen
VI.1) Periodieke opdracht : neen.
VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen.
VI.3) Nadere inlichtingen :
@Ref:00718545/2008023451
VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 7/3/2008(Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)