Katholiek Basisonderwijs Meeuwen-gruitrode

Geschiktmakingswerken aan binnenafwerking, elektriciteit, buitenschrijnwerk, daken.

Aankondiging van een opdracht
Werken
Afdeling I. Aanbestedende dienst
I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : VZW KATHOLIEK BASISONDERWIJS MEEUWEN-GRUITRODE, BREEKIEZEL 27, 3670 MEEUWEN-GRUITRODE, België, t.a.v. LEO CLIJSTERS, directeur
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres :
LO CLIJSTERS ARCHITECTENBURO BVBA, HANSWEG 3, 3960 BREE, België, t.a.v. LO CLIJSTERS
Tel. (32-89) 47 22 54, fax (32-89) 47 11 45
E-mail : lo.clijsters@rchitect.be
Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres :
LO CLIJSTERS ARCHITECTENBURO BVBA, HANSWEG 3, 3960 BREE, België, t.a.v. LO CLIJSTERS
Tel. (32-89) 47 22 54, fax (32-89) 47 11 45
E-mail : lo.clijsters@rchitect.be
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan :
VZW KATHOLIEK BASISONDERWIJS MEEUWEN-GRUITRODE, BREEKIEZEL 27, 3670 MEEUWEN-GRUITRODE, België, t.a.v. LEO CLIJSTERS, directeur
Tel. (32-89) 81 13 08, fax (32-89) 81 13 08
E-mail : bsgruitrode@scarlet.be
I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten :
Inrichtende macht - school
- Onderwijs.
De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
II.1) Beschrijving.
II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Geschiktmakingswerken aan binnenafwerking, elektriciteit, buitenschrijnwerk, daken
II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten :
Werken. Uitvoering.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken :
WEG NAAR AS 3, 3670 GRUITRODE
NUTS-code : BE222
II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht.
II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) :
Verbouwing van verouderde burelen tot
-bureel op het gelijkvloers
-leraarslokaal en vergaderruimte op de verdieping
Renovatie van buitengevels, daken en buitenschrijnwerk
II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : 45214210
II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen.
II.1.8) Verdeling in percelen : neen.
II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen.
II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 180 dagen.
Afdeling III. Juridische, economische,\E financiële en technische inlichtingen
III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht.
III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen :
5% van de oorspronkelijke aannemingssom, te berekenen volgens artikel 5.§1 van de algemene aannemingsvoorwaarden
III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen.
III.2) Voorwaarden voor deelneming.
III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
Registratie als aannemer overeenstemmend met de uit te voeren werkzaamheden - Registratie 11 of 17 of 20 of 00
Kopie van Registratie als aannemer
III.2.2) Economische en financiële draagkracht :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
RSZ-attest met droogstempel
III.2.3) Vakbekwaamheid :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
Bewijs van erkenning overeenstemmend met de uit te voeren werkzaamheden op basis van het ramingsbedrag : Erkenning: D of D1 of D4 of D10 - klasse 2.
De definitieve vereiste erkenningsklasse wordt echter bepaald door het toewijzingsbedrag
Afdeling IV. Procedure
IV.1) Type procedure.
IV.1.1) Type procedure : Openbaar.
IV.2) Gunningscriteria.
IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs.
IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen.
IV.3) Administratieve inlichtingen.
IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst :
Bree 2005/17
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document :
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 17/04/2008; tijdstip : 16:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 74,20 EUR
Betalingstermijnen en -methode : te verkrijgen t.e.m donderdag 17/04/2008 16u00. Bedrag: 74,20 Euro (incl. BTW) OVERSCHRIJVEN OP REKENING VAN LO CLIJSTERS ARCHITECTENBURO BVBA 735-0044183-36 MET VERMELDING BESTEK BREE 2005/17 EN BTW-NUMMER
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 18/04/2008; tijdstip : 11:00
IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands
IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 120 dagen.
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 18/04/2008; tijdstip : 11:00
Plaats :
VRIJE GESUBS. BASISSCHOOL
Breekiezel 27
3670 GRUITRODE
Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen
VI.1) Periodieke opdracht : neen.
VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : ja.
Gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn)
Koningsstraat 94
1000 Brussel
Tel 02/2210511
Fax 02/2210533
website: www.agion.be
e-mail: infodoc@agion.be
VI.3) Nadere inlichtingen :
@Ref:00672992/2008023380
VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 7/3/2008(Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)