Maatschappij Van De Brugse Zeevaartinrichtingen

Leveren van bancaire diensten.

Aankondiging van een opdracht
Diensten
Afdeling I. Aanbestedende dienst
I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen, A. Isabellalaan 1, 8380 Zeebrugge, België
Contactpunt(en) : Luc Maertens
Tel. (32-50) 54 32 11, fax (32-50) 54 32 24
E-mail : fed@mbz.be
Internetadres(sen) :
Adres van de aanbestedende dienst :
http://www.portofzeebrugge.be
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en).
I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten :
nv van publiek recht
- exploitatie haven van Zeebrugge
De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
II.1) Beschrijving.
II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Leveren van bancaire diensten
II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten :
Diensten. Categorie diensten : 06
Belangrijkste plaats van dienstverlening :
Zeebrugge
NUTS-code : BE251
II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht.
II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) :
Optreden als huisbankier. Verlenen van straight loans. Optreden als domicilieagent voor plaatsing thesauriebewijzen.
II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : 66000000
Bijkomende opdracht : 67000000
II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja.
II.1.8) Verdeling in percelen : neen.
II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen.
II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : aanvang : 01/10/2008; voltooiing : 30/09/2013
Afdeling III. Juridische, economische,\E financiële en technische inlichtingen
III.2) Voorwaarden voor deelneming.
III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
- Voorleggen van een uittreksel uitgereikt door een gerechtelijke overheid of overheidsinstantie van het land van oorsprong waaruit blijkt dat de inschrijver niet in staat van faillissement of vereffening verkeert en geen aangifte van faillissement heeft gedaan of dat er geen procedure van vereffening of gerechtelijk akkoord aanhangig is
- Getuigschrift van sociale zekerheid
III.2.2) Economische en financiële draagkracht :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
- Referentie inzake de financiële en economische draagkracht door voorlegging van de laatste jaarrekening van de onderneming.
III.2.3) Vakbekwaamheid :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
-Aangesloten zijn op het interbanken informatiesysteem Isabel met de meest recente versie
- In staat zijn om alle contacten te voeren en documenten op te stellen in het Nederlands.
III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening.
III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden : neen.
III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast : neen.
Afdeling IV. Procedure
IV.1) Type procedure.
IV.1.1) Type procedure : Onderhandeling. De gegadigden zijn reeds geselecteerd : neen.
IV.1.3) Beperkingen van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog : neen.
IV.2) Gunningscriteria.
IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria.
IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen.
IV.3) Administratieve inlichtingen.
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document :
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 25/04/2008
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 20/06/2008
IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands
Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen
VI.1) Periodieke opdracht : neen.
VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen.
VI.3) Nadere inlichtingen :
@Ref:00718481/2008022874
VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 7/3/2008(Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)