De Oostendse Haard Cv, Oostende

Dakrenovatie Nieuwe Stad.

Aankondiging van een opdracht
Werken
Afdeling I. Aanbestedende dienst
I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : DE OOSTENDSE HAARD CVBA, Nieuwpoortsesteenweg 205, 8400 Oostende, België, t.a.v. Vanessa Vens
Tel. (32-59) 70 29 54, fax (32-59) 80 80 91
E-mail : vanessa.vens@oostendsehaard.woonnet.be
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en).
I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten :
Regionale of plaatselijke instantie.
- Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen.
De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
II.1) Beschrijving.
II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Dakrenovatie Nieuwe Stad
II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten :
Werken. Uitvoering.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken :
Oostende
NUTS-code : BE255
II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht.
II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) :
Dakrenovatie van platte daken; Cardijnplein 1, Guldensporenlaan 2-4, E. Moysonplein 1-2-3-4-5
II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : 45000000
II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen.
II.1.8) Verdeling in percelen : neen.
II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen.
II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht.
II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang :
Geraamde waarde zonder BTW : 579 138,12 EUR
II.2.2) Opties : neen.
II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 180 dagen.
Afdeling III. Juridische, economische,\E financiële en technische inlichtingen
III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht.
III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : ja.
Er moet voldaan zijn aan de administratieve bepalingen zoals gesteld in het bestek VMB/97 van de VMSW
III.2) Voorwaarden voor deelneming.
III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
De kandidaat inschrijver moet voldoen aan zijn verplichtingen terzake.
III.2.2) Economische en financiële draagkracht :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
Attest van niet faillisement
III.2.3) Vakbekwaamheid :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
Categorie D klasse 4, vereiste werkzaamheidscategorie 11
Afdeling IV. Procedure
IV.1) Type procedure.
IV.1.1) Type procedure : Openbaar.
IV.2) Gunningscriteria.
IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs.
IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen.
IV.3) Administratieve inlichtingen.
IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst :
3220/2006/0950-61
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document :
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 22/04/2008; tijdstip : 10:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 80 EUR
Betalingstermijnen en -methode :
Afhaling of per post na contante betaling of overschrijving op rekeningnr 001-0753314-88 op naam van De Oostendse Haard, Nieuwpoortsesteenweg 205, 8400 Oostende meding : Dakrenovatie Nieuwe Stad
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 22/04/2008; tijdstip : 10:00
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 22/04/2008; tijdstip : 10:00
Plaats :
De burelen van de Oostendse Haard, Nieuwpoortsesteenweg 205, 8400 Oostende
Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen
VI.1) Periodieke opdracht : neen.
VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen.
VI.3) Nadere inlichtingen :
@Ref:00704103/2007109950
VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 7/3/2008(Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)