Gemeente Langemark-poelkapelle

08-3-002U006 - Aanleg pensioenreserve.

Aankondiging van een opdracht
Diensten
Afdeling I. Aanbestedende dienst
I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Gemeente Langemark-Poelkapelle, Kasteelstraat 1, 8920 Langemark-Poelkapelle, België
Contactpunt(en) : Mevrouw Mireille Cappelle
Tel. 057/49.09.35, fax 057/49.09.43
E-mail : ontvanger@langemark-poelkapelle.be
Internetadres(sen) :
Adres van de aanbestedende dienst :
www.langemark-poelkapelle.be
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en).
Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en).
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en).
I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten :
Regionale of plaatselijke instantie.
- Algemene overheidsdiensten.
De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
II.1) Beschrijving.
II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : 08-3-002U006 - Aanleg pensioenreserve
II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten :
Diensten. Categorie diensten : 6
NUTS-code : BE253
II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht.
II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : De uit te voeren opdracht heeft als voorwerp het aanleggen van een pensioenreserve via een verzekeringscontract ten einde voor het bestuur de stijging van de pensioenlasten voor de mandatarissen en de statutaire personeelsleden aangesloten bij de RSZPPO op te vangen.
II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : 66000000
II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja.
II.1.8) Verdeling in percelen : neen.
II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen.
II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht.
II.2.2) Opties : neen.
Afdeling III. Juridische, economische,\E financiële en technische inlichtingen
III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht.
III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Geen
III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen.
III.2) Voorwaarden voor deelneming.
III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is. Een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan de verplichtingen inzake betaling van de btw overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is.
III.2.2) Economische en financiële draagkracht :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Verklaring van de inschrijver waaruit blijkt dat hij pensioenreserves in beheer heeft voor een totaal bedrag van tenminste EUR 500.000.000
III.2.3) Vakbekwaamheid :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
Bewijs van toelating tot het uitoefenen van levensverzekeringsactiviteiten.
Als de inschrijver een buitenlandse dienstverlener is :
Een document waaruit ontegensprekelijk blijkt dat hij over een voldoende vertegenwoordiging of bijkantoor in België beschikt
Een attest afgeleverd door de bevoegde instanties van het land waar de maatschappelijke zetel van de inschrijver gevestigd is, waaruit blijkt dat hij in regel is met de verplichtingen met betrekking tot de betaling inzake de sociale zekerheidsbijdragen volgens de van kracht zijnde wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is
Een attest afgeleverd door de bevoegde instanties van het land waar de maatschappelijke zetel van de inschrijver gevestigd is, waaruit blijkt dat de inschrijver voor het geheel van zijn verzekeringsactiviteiten over de vereiste solvabiliteitsmarge beschikt
III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen.
III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening.
III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden : neen.
III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast : neen.
Afdeling IV. Procedure
IV.1) Type procedure.
IV.1.1) Type procedure : Openbaar.
IV.1.3) Beperkingen van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog : neen.
IV.2) Gunningscriteria.
IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria.
IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen.
IV.3) Administratieve inlichtingen.
IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : FD-G-2008-001
IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen.
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document :
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 7/5/2008
Tegen betaling verkrijgbare documenten : neen.
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 16/5/2008; tijdstip : 11.00
IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands
IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Tot : 13/9/2008
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 16/5/2008; tijdstip : 11.00
Plaats : raadzaal, 1ste verdieping
Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen
VI.1) Periodieke opdracht : neen.
VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen.
VI.4) Beroepsprocedures.
VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 7/3/2008(Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)