De Intercommunale/opdrachthoudende Verenigingen Gaselwest, Igao, Imea, Imewo, Intergem, Iveka, Iverl

Ontvangst van de aangeleverde grond en controle; uitvoeren van een ingangsanalyse door een OVAM-erkend en onafhankelijk labo; bij vaststelling van verontreiniging de partij bodem reinigen en verwerken; afleveren van een technisch verslag; rapporter...

Aankondiging van een opdracht, nutssectoren
Afdeling I. Aanbestedende dienst
I.1. Naam, adressen en contactpunt(en) : De distributienetbeheerders/opdrachthoudende verenigingen Gaselwest, Imea, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek, Sibelgas, Igao, ter attentie van Mevr. Linda Derycke, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle, tel. 09-263 47 50, fax 09-263 47 48.
E-mail : linda.derycke@eandis.be
Internetadres(sen) : www.eandis.be
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en).
Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op : zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en).
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en).
I.2. Hoofdactiviteit of -activiteiten van de aanbestedende dienst : productie, vervoer en distributie van gas en warmte. Elektriciteit.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
II.1. Beschrijving :
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : TOP/CGR (verwerken van grondoverschotten volgens Vlarebo).
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, leveringen van de goederen of verlening van de diensten :
c) Diensten.
Categorie diensten nr. 16.
(Zie voor de dienstencategorieën 1-27, bijlagen XVII, A en XVII, B, van richtlijn 2004/17/EG).
Belangrijkste plaats van dienstverlening : IJzer-Mandel, Brugge-Middenkust, Leie-Schelde, Schelde-Lieve, Schelde-Waas, Zenne-Dender, Antwerpen, Kempen, Mechelen, Leuven.
II.1.3. De aankondiging betreft : een overheidsopdracht.
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen : het verwerken van grondoverschotten volgens Vlarebo bestaat hoofezakelijk uit :
ontvangst van de aangeleverde grond en controle;
uitvoeren van een ingangsanalyse door een OVAM-erkend en onafhankelijk labo;
bij vaststelling van verontreiniging de partij bodem reinigen en verwerken;
afleveren van een technisch verslag;
rapportering.
II.1.6. CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : hoofdcategorie : 45.11.25.00.
II.1.7. Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja, één of meer percelen.
II.1.9. Varianten worden aanvaard : neen.
II.2. Hoeveelheden of omvang van de opdracht :
II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang :
Geraamde waarde, 4.502.244,00 EUR, zonder BTW :
II.2.2. Opties : neen.
II.3. Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht :
Aanvang : 1 januari 2009.
Voltooiing : 31 december 2010.
Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen
III.1. Voorwaarden met betrekking tot de opdracht :
III.1.1. Verlangde borgsommen en waarborgen : 5 % van de gegunde opdracht op jaarbasis.
III.1.4. Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen.
III.2. Voorwaarden voor deelneming :
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
Voor deze aanbesteding moet de kandidaat zijn aanvraag tot deelneming indienen aan de hand van een dossier dat de hiernavolgende documenten bevat :
1. Identificatie van de kandidaat :
1.1. Naam en volledige coördinaten van de onderneming (adres, telefoon, fax, ...).
1.2. Volledige coördinaten van filialen/agentschappen die in België gevestigd zijn en die betrokken zijn bij deze opdracht.
1.3. Juridische vorm en datum van oprichting.
1.4. Ondernemingsnummer.
1.5. Inschrijvingsnummer BTW.
1.6. Inschrijvingsnummer sociale zekerheid.
2. Vertegenwoordiging en relaties in het kader van deze gunning :
2.1. Volledige coördinaten van de directie.
3. Een organogram dat de structuur en de bezetting van de onderneming weergeeft.
4. Attesten afgeleverd door de bevoegde overheden en met betrekking tot :
4.1. de bijdrage voor Sociale Zekerheid, van minimaal het voorlaatste vervallen kwartaal, origineel met droogstempel.
4.2. De BTW (< zes maand).
4.3. De belasting (model 276 C2, < zes maand).
5. Juridische situatie, vereiste bewijsstukken :
5.1. Attest niet-faling (rechtbank van koophandel) : de kandidaat levert het bewijs dat hij niet in staat van faillissement of van vereffening verkeert, zijn werkzaamheden heeft gestaakt of een gerechtelijk akkoord heeft bekomen, of in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen. Tevens dat hij geen aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, een procedure van vereffening of van gerechtelijk akkoord aanhangig is of het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen (< zes maand).
5.2. Attest niet-veroordeling : de kandidaat levert het bewijs dat hij niet veroordeeld is geweest, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, voor een misdrijf dat zijn beroepsmoraal aantast. Worden aanvaard als bewijs : een extract van het document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst. (blanco strafblad, bewijs van goed gedrag en zeden) (< zes maand).
Wanneer een van de twee bovenstaande attesten niet wordt uitgereikt in het betrokken land, dan kan het vervangen worden door een verklaring onder eed of een plechtige verklaring van de betrokkene voor een gerechtelijke of overheidsinstantie, een notaris van het land van oorsprong of herkomst.
6. Een ingevulde vragenlijst dient de kandidatuur te vergezellen. Deze kan uitsluitend bekomen worden door aanvraag via tessa.neckebroeck@eandis.be of via het faxnummer 09-263 47 48 ter attentie van Tessa Neckebroeck.
III.2.2. Economische en financiële draagkracht :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
1. Verklaring voor de kandidaat, niet meer dan zes maanden oud, afgeleverd en ondertekend door een erkende en in Europa gevestigde financiële maatschappij, met een goede reputatie en waaruit blijkt dat de onderneming voldoende financiële draagkracht heeft om de opdracht tot een goed einde te brengen.
Deze verklaring vermeldt dat :
1.1. De financiële maatschappij de kredietlijnen in verband met de uitvoering van deze opdracht daadwerkelijk ter beschikking stelt.
1.2. De kandidaat over een goede reputatie beschikt en door bekwame en betrouwbare mensen geleid wordt.
2. De jaarrekeningen (balans + resultatenrekening) voor de afgelopen drie boekjaren.
3. Een kopie van de verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid met vermelding van de verleende dekking.
III.2.3. Vakbekwaamheid :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
1. Referenties : lijst van belangrijke afgesloten contracten met betrekking tot dezelfde opdracht en afgesloten gedurende de afgelopen drie boekjaren (in afnemende volgorde van belangrijkheid). Bij voorkeur referenties in België en in andere landen van de Europese Unie, met vemelding van de bedragen van de contracten en de coördinaten van de contactpersonen.
2. Bewijs van erkenning of certificaten als TOP (Tussentijdse Opslagplaats) en/of CGR (Centrum voor Grondreiniging) door Grondbank of Grondwijzer.
3. Verklaring aanvaarden grond : de kandidaat maakt een ondertekende verklaring over waarin hij vermeldt dat hij alle aangeboden grond van Eandis ontvangt en aanvaardt. (Zie vragenlijst).
4. Cijfers omtrent ongevallenstatistiek (frequentie- en ernstgraad) voorleggen van ongevallen via ongevallenverzekering of een officieel jaarverslag.
III.2.4. Voorbehouden opdrachten : neen.
III.3. Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening :
III.3.1. Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden : neen.
III.3.2. Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast : neen.
Afdeling IV. Procedure
IV.1. Type procedure :
IV.1.1. Type procedure : onderhandeling.
De gegadigden zijn reeds geselecteerd : neen.
IV.2. Gunningscriteria :
IV.2.1. Gunningscriteria : laagste prijs.
IV.2.2. Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen.
IV.3. Administratieve inlichtingen :
IV.3.1. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende overheid : EAN07AW255.
IV.3.2. Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : ja, periodieke indicatieve aankondiging.
IV.3.3. Voorwaarden voor het verkrijgen van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document :
Tegen betaling verkrijgbare documenten : neen.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van offertes of deelnemingsaanvragen : 14 april 2008, te 12 uur.
IV.3.5. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij offertes of aanvragen tot deelneming : Nederlands.
Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen
VI.1. Periodieke opdracht : neen.
VI.2. Opdracht houdt verband met een project en/of een programma met middelen van de Gemeenschap wordt gefinancierd : neen.
VI.3. Nadere inlichtingen :
Tijdelijke verenigingen zijn niet toegestaan.
De voorziene looptijd van het contact bedraagt twee jaar, met een mogelijkheid tot verlenging van één jaar.
Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming :
14 april 2008 : voor aanvraag tot deelneming, vóór 12 uur;
26 mei 2008 : voor ontvangst van offertes, vóór 12 uur.
Een ingevulde vragenlijst dient de kandidatuurstelling te vergezellen. Deze kan uitsluitend bekomen worden door aanvraag via tessa.neckebroeck@eandis.be of via het faxnummer 09-263 47 48 ter attentie van Tessa Neckebroeck.
Een kandidaat kan slechts geselecteerd worden indien de ingevulde vragenlijst en alle onder III.2. Voorwaarden voor deelneming vernoemde documenten overeenkomstig de specificaties afgeleverd worden en dit vóór 14 april 2008, vóór 12 uur.
VI.5. Datum van verzending van deze aankondiging : 4 maart 2008.
Bijlage B
Inlichtingen over percelen
Perceel 1 : IJzer-Mandel.
1. Korte beschrijving : het verwerken van grondoverschotten volgens Vlarebo.
2. CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst Overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : hoofdcategorie : 45.11.25.00.
3. Hoeveelheid of omvang : 480.596 EUR indicatieve jaaromzet.
4. Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing :
Aanvang : 1 januari 2009.
Voltooiing : 31 december 2010.
Perceel 2 : Brugge-Middenkust.
1. Korte beschrijving : het verwerken van grondoverschotten volgens Vlarebo.
2. CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst Overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : hoofdcategorie : 45.11.25.00.
3. Hoeveelheid of omvang : 480.825 EUR indicatieve jaaromzet.
4. Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing :
Aanvang : 1 januari 2009.
Voltooiing : 31 december 2010.
Perceel 3 : Leie-Schelde.
1. Korte beschrijving : het verwerken van grondoverschotten volgens Vlarebo.
2. CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst Overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : hoofdcategorie : 45.11.25.00.
3. Hoeveelheid of omvang : 567.792 EUR indicatieve jaaromzet.
4. Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing :
Aanvang : 1 januari 2009.
Voltooiing : 31 december 2010.
Perceel 4 : Schelde-Lieve.
1. Korte beschrijving : het verwerken van grondoverschotten volgens Vlarebo.
2. CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst Overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : hoofdcategorie : 45.11.25.00.
3. Hoeveelheid of omvang : 501.188 EUR indicatieve jaaromzet.
4. Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing :
Aanvang : 1 januari 2009.
Voltooiing : 31 december 2010.
Perceel 5 : Schelde-Waas.
1. Korte beschrijving : het verwerken van grondoverschotten volgens Vlarebo.
2. CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst Overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : hoofdcategorie : 45.11.25.00.
3. Hoeveelheid of omvang : 587.064 EUR indicatieve jaaromzet.
4. Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing :
Aanvang : 1 januari 2009.
Voltooiing : 31 december 2010.
Perceel 6 : Zenne-Dender.
1. Korte beschrijving : het verwerken van grondoverschotten volgens Vlarebo.
2. CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst Overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : hoofdcategorie : 45.11.25.00.
3. Hoeveelheid of omvang : 669.990 EUR indicatieve jaaromzet.
4. Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing :
Aanvang : 1 januari 2009.
Voltooiing : 31 december 2010.
Perceel 7 : Antwerpen.
1. Korte beschrijving : het verwerken van grondoverschotten volgens Vlarebo.
2. CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst Overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : hoofdcategorie : 45.11.25.00.
3. Hoeveelheid of omvang : 285.137 EUR indicatieve jaaromzet.
4. Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing :
Aanvang : 1 januari 2009.
Voltooiing : 31 december 2010.
Perceel 8 : Kempen.
1. Korte beschrijving : het verwerken van grondoverschotten volgens Vlarebo.
2. CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst Overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : hoofdcategorie : 45.11.25.00.
3. Hoeveelheid of omvang : 278.559 EUR indicatieve jaaromzet.
4. Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing :
Aanvang : 1 januari 2009.
Voltooiing : 31 december 2010.
Perceel 9 : Mechelen.
1. Korte beschrijving : het verwerken van grondoverschotten volgens Vlarebo.
2. CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst Overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : hoofdcategorie : 45.11.25.00.
3. Hoeveelheid of omvang : 239.725 EUR indicatieve jaaromzet.
4. Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing :
Aanvang : 1 januari 2009.
Voltooiing : 31 december 2010.
Perceel 10 : Leuven.
1. Korte beschrijving : het verwerken van grondoverschotten volgens Vlarebo.
2. CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst Overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : hoofdcategorie : 45.11.25.00.
3. Hoeveelheid of omvang : 411.368 EUR indicatieve jaaromzet.
4. Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing :
Aanvang : 1 januari 2009.
Voltooiing : 31 december 2010.