Ocmw Lokeren

08-3-000A009 - Uitvoeren interieurwerken verbouwing 2e verdiep hoofdbestuur.

Aankondiging van een opdracht
Werken
Afdeling I. Aanbestedende dienst
I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : OCMW Lokeren, Lepelstraat 4, 9160 Lokeren, België
Contactpunt(en) : Mevrouw Kim Bosman
Tel. 09/340.86.20, fax 09/340.86.24
E-mail : kim.bosman@ocmw.lokeren.be
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en).
Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en).
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en).
I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten :
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau.
- Sociale bescherming.
De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
II.1) Beschrijving.
II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : 08-3-000A009 - Uitvoeren interieurwerken verbouwing 2e verdiep hoofdbestuur
II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten :
Werken. Uitvoering.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : OCMW Lokeren
NUTS-code : BE236
II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht.
II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Uitvoeren van interieurwerken voor de 2e verdieping algemeen hoofdbestuur/compartimentering dakverdiep.
II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : 45450000
II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen.
II.1.8) Verdeling in percelen : neen.
II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen.
II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht.
II.2.2) Opties : neen.
II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 60 dagen.
Afdeling III. Juridische, economische,\E financiële en technische inlichtingen
III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht.
III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Borgtocht (5 % van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental);
III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen.
III.2) Voorwaarden voor deelneming.
III.2.3) Vakbekwaamheid :
Eventueel vereiste minimumeisen : Vereiste erkenning : D4 (Geluids- en warmte-isolatie, lichte scheidingswanden, valse plafonds en blinde vloeren, al dan niet geprefabriceerd) , Klasse 2 of hoger; Vereiste registratie : 00 (Alle categorieën) 11 (Algemene bouwwerkzaamheden) 20 (Timmer- en schrijnwerk en metalen schrijnwerk) Onderaannemers dienen eveneens geregistreerd te zijn in een categorie, overeenstemmend met de aard van de werken.
III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen.
Afdeling IV. Procedure
IV.1) Type procedure.
IV.1.1) Type procedure : Openbaar.
IV.1.3) Beperkingen van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog : neen.
IV.2) Gunningscriteria.
IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs.
IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen.
IV.3) Administratieve inlichtingen.
IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : IP 123
IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen.
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document :
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 11/4/2008; tijdstip : 12.00
Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 40 EUR
Betalingstermijnen en -methode : Via overschrijving op rekeningnummer 091-0009417-37 ( Verzendkosten : EUR 10,00 )
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 14/4/2008; tijdstip : 11.00
IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands
IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Tot : 12/8/2008
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 14/4/2008; tijdstip : 11.00
Plaats : bureau Secretaris OCMW Lokeren - Lepelstraat 4
Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen
VI.1) Periodieke opdracht : neen.
VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen.
VI.4) Beroepsprocedures.
VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 7/3/2008(Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)