Gemeente Waarschoot

08-3-003I002 - wegenis- en rioleringswerken Hoge- en Legevoorde.

Aankondiging van een opdracht
Werken
Afdeling I. Aanbestedende dienst
I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Gemeente Waarschoot, Dorp 1, 9950 Waarschoot, België
Contactpunt(en) : De heer Dirk Engels
Tel. 09 250 59 70, fax 09 250 59 57
E-mail : dirk.engels@waarschoot.be
Internetadres(sen) :
Adres van de aanbestedende dienst : www.waarschoot.be
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres :
IRTAS, Pr. Van Raemdonckstraat 15, 9120 Beveren, België
Contactpunt(en) : Guy De Cock
Tel. 03 780 54 06, fax 03 777 01 88
E-mail : infrastructuur@irtas.beInternetadres : www.irtas.be
Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres :
IRTAS, Pr. Van Raemdonckstraat 15, 9120 Beveren, België
Contactpunt(en) : Guy De Cock
Tel. 03 780 54 06, fax 03 777 01 88
E-mail : infrastructuur@irtas.beInternetadres : www.irtas.be
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en).
I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten :
Regionale of plaatselijke instantie.
- Algemene overheidsdiensten.
De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
II.1) Beschrijving.
II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : 08-3-003I002 - wegenis- en rioleringswerken Hoge- en Legevoorde
II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten :
Werken. Uitvoering.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Gemeente Waarschoot
NUTS-code : BE234
II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht.
II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : wegenis- en rioleringswerken Hoge- en Legevoorde
II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : 45220000
II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen.
II.1.8) Verdeling in percelen : neen.
II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen.
II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht.
II.2.2) Opties : neen.
II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 150 dagen.
Afdeling III. Juridische, economische,\E financiële en technische inlichtingen
III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht.
III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Borgtocht (5 % van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental); Aanvullende borgtocht 1 (10 % op deel van de opdracht; zie bestek); Aanvullende borgtocht 2 (20 % op deel van de opdracht; zie bestek);
III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen.
III.2) Voorwaarden voor deelneming.
III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen. Attest van in orde zijn met de betaling van de belastingen. Bewijs van erkenning, bewijs van registratie
III.2.2) Economische en financiële draagkracht :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Passende bankverklaring waaruit een gezonde financiële toestand blijkt.
III.2.3) Vakbekwaamheid :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Een VCA-certificaat (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) ten bewijze dat de firma voldoet aan de minimumeisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu of een gelijkwaardig document voor buitenlandse inschrijvers. Een afzonderlijk document waarin de inschrijver beschrijft hoe hij het werk zal uitvoeren rekening houdend met het veiligheids- en gezondheidsplan (VGP) en een afzonderlijke prijsberekening voor de door het VGP bepaalde preventiemaatregelen.
Eventueel vereiste minimumeisen : Vereiste erkenning : C (Wegenbouwkundige werken) , Klasse 6 ; Vereiste registratie : 00 (Alle categorieën (overgangsregeling)) 05 (Wegenwerken en bouw van niet-metalen kunstwerken)
III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen.
Afdeling IV. Procedure
IV.1) Type procedure.
IV.1.1) Type procedure : Openbaar.
IV.1.3) Beperkingen van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog : neen.
IV.2) Gunningscriteria.
IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs.
IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen.
IV.3) Administratieve inlichtingen.
IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 07.17W
IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen.
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document :
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 24/4/2008; tijdstip : 11.00
Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 150 EUR
Betalingstermijnen en -methode : via overschrijving op rekeningnummer 418-8051751-24 van Studiegroep Irtas, P. Van Raemdonckstraat 15 te 9120 Beveren
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 24/4/2008; tijdstip : 11.00
IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands
IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Tot : 20/12/2008
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 24/4/2008; tijdstip : 11.00
Plaats : Vergaderzaal, Gemeentehuis, Dorp 1 9950 Waarschoot
Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen
VI.1) Periodieke opdracht : neen.
VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen.
VI.4) Beroepsprocedures.
VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 6/3/2008(Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)Belgisch Staatsblad, Leuvenseweg 40-42, 1000 Brussel. \- Moniteur belge, rue de Louvain 40-42, 1000 Bruxelles.Adviseur/Conseiller : A. VAN DAMME