Agentschap Voor Natuur En Bos - Buitendienst Vlaams-brabant

Uitvoeren van een noodkapping en bosaanplanting te Webbekom.

Aankondiging van een opdracht
Werken
Afdeling I. Aanbestedende dienst
I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Agentschap voor Natuur en Bos, Waaistraat 1, 3000 Leuven, België, t.a.v. Frank Saey (Regiobeheerder-Beheerregio Hageland)
Tel. (32) 475 58 98 59, fax (32) 16 23 28 70
E-mail : frank.saey@lne.vlaanderen.be
Internetadres(sen) :
Adres van de aanbestedende dienst : http://www.natuurenbos.be
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en).
I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten :
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau.
- Bos-, natuur- en parkbeheer
De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
II.1) Beschrijving.
II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Uitvoeren van een noodkapping en bosaanplanting te Webbekom
II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten :
Werken. Uitvoering.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken :
Diest
II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht.
II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) :
Het kappen van slechte en deels afgestorven populieren, gevolgd door een gedeeltelijke herbeplanting met loofhout
II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : 77000000
II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen.
II.1.8) Verdeling in percelen : ja. Inschrijvingen moeten ingediend worden voor één of meer percelen.Inlichtingen over percelen

Perceel nr. : 1
Titel : Vellen van populieren en uitvoeren van vervangende beplantingen
1) Korte beschrijving :
Vellen van populieren en uitvoeren van vervangende beplantingen
2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : 77000000
3) Hoeveelheid of omvang :

zie bestek


Perceel nr. : 2
Titel : Vellen van populieren en maaiklaar maken van het perceel
1) Korte beschrijving :
Vellen van populieren en maaiklaar maken van het perceel
2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : 77000000
(vervolg Afdeling II. Voorwerp van de opdracht)
II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen.
II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht.
II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang :

PERCEEL 1: het vellen van 683 m³ levende en 109 m³ afgestorven populieren, gevolgd door het aanplanten van 2200 planten bosplantsoen
PERCEEL 2: het vellen van 326 m³ slechte populieren en 146 m³ afgestorven populieren
II.2.2) Opties : neen.
II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : Deeluitvoeringstermijnen; De beplantingen dienen ten laatste tegen maart 2010 uitgevoerd te zijn. maanden (vanaf de gunning van de opdracht).
Afdeling III. Juridische, economische,\E financiële en technische inlichtingen
III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht.
III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen :
5 % van de oorspronkelijke aannemingssom
III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen.
III.2) Voorwaarden voor deelneming.
III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
zie bestek
III.2.2) Economische en financiële draagkracht :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
zie bestek
III.2.3) Vakbekwaamheid :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
De kappingen zijn uitsluitend uit te voeren door erkende houtexploitanten
III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen.
Afdeling IV. Procedure
IV.1) Type procedure.
IV.1.1) Type procedure : Openbaar.
IV.2) Gunningscriteria.
IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs.
IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen.
IV.3) Administratieve inlichtingen.
IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst :
ANB/VB/RH/2008/8
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 18/11/2008; tijdstip : 16:15
IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands
IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 180 dagen.
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 18/11/2008; tijdstip : 16:15
Plaats :
Agentschap voor Natuur en Bos
Waaistraat 1, 1e verdiep
3000 Leuven
Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen
VI.1) Periodieke opdracht : neen.
VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen.
VI.3) Nadere inlichtingen :
@Ref:00711064/2007104677
Lastenboek(en)/document(en) beschikbaar op dit internet adress:
http://www.publicationsonline.be/cscDownload.aspx?ViewID=C501020D0514
- WebbekomOmvPopulieren.pdf
- ligginglotenWebbekomKAD.pdf
VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 13/10/2008(Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)