Vlaams Woningfonds

Bredestraat 145 - 9300 Aalst.

Aankondiging van een opdracht
Werken
Afdeling I. Aanbestedende dienst
I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Vlaams Woningfonds cvba, De Meeûssquare 26 - 27, 1000 Brussel, België, t.a.v. Marc De Coninck
Tel. (32-2) 548 91 74, fax (32-2) 548 92 76
Internetadres(sen) :
Adres van de aanbestedende dienst : http://www.vlaamswoningfonds.be
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en).
Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres :
Architect André De Ceuninck, H. Hartlaan 24, 9300 Aalst, België, t.a.v. Architect André De Ceuninck
Tel. (32-53) 77 15 25
E-mail : andredeceuninck@skynet.be
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan :
Vlaams Woningfonds cvba, Sint-Pietersaalststraat 177, 9000 Gent, België, t.a.v. Architect Guido Willemijns
Tel. (32-9) 243 49 44, fax (32-9) 220 65 83
E-mail : hhovl@vlaamswoningfonds.be
Internetadres : http://www.vlaamswoningfonds.be
I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten :
CVBA
- Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen.
De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
II.1) Beschrijving.
II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Bredestraat 145 - 9300 Aalst
II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten :
Werken. Uitvoering.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken :
Bredestraat 145 - 9300 Aalst
NUTS-code : BE231
II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht.
II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) :
Renovatie van een ééngezinswoning Bredestraat 145 - 9300 Aalst
II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : 45211000
II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen.
II.1.8) Verdeling in percelen : neen.
II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen.
II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 160 werkdagen dagen.
Afdeling III. Juridische, economische,\E financiële en technische inlichtingen
III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht.
III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen :
de borgtocht wordt vastgesteld op 5% van het toewijzingsbedrag, excl. BTW
III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen.
III.2) Voorwaarden voor deelneming.
III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
Beschikken over de vereiste registratie en erkenning. Voldoen aan verplichtingen inzake RSZ.
Het Vlaams Woningfonds vraag enkel informatie op inzake het attest Rijksdient voor Sociale Zekerheid, de inschrijver voegt de nodige documenten toe voor wat betreft attest van registratie en bewijs van erkenning
Attest van registratie; bewijs van erkenning; attest Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
III.2.2) Economische en financiële draagkracht :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
De kandidaat-inschrijver moet het bewijs leveren dat hij voldoet aan zijn verplichtingen.
Eventueel vereiste minimumeisen :
vrij zijn van schulden bij RSZ.
III.2.3) Vakbekwaamheid :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
De kandidaat-inschrijver moet het bewijs leveren dat hij voldoet aan zijn verplichtingen.
Eventueel vereiste minimumeisen :
Categorie D, klasse 1
III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen.
Afdeling IV. Procedure
IV.1) Type procedure.
IV.1.1) Type procedure : Openbaar.
IV.2) Gunningscriteria.
IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs.
IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen.
IV.3) Administratieve inlichtingen.
IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst :
HH 3306/00
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document :
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 27/11/2008
Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 75,00 EUR
Betalingstermijnen en -methode : Te bekomen bij de ontwerper alle werkdagen na telefonische afspraak (tel. 053/77 15 25). Indien niet afgehaald bij de ontwerper dient bijkomend 15,00 EUR portokosten (samen 90,00 EUR) gestort te worden op rekeningnummer 439-4126301-14 met vermelding project HH 3306/00 Vlaams Woningfonds
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 27/11/2008; tijdstip : 10:00
IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands
IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 180 dagen.
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 27/11/2008; tijdstip : 10:00
Plaats :
Provinciaal kantoor van het Vlaams Woningfonds cvba, dienst huurhulp, 1ste verdieping, Sint-Pietersaalststraat 177 - 9000 Gent
Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen
VI.1) Periodieke opdracht : neen.
VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen.
VI.3) Nadere inlichtingen :
@Ref:00671403/2008096325
Het gebruik van elektronische offertes is niet toegestaan.
VI.4) Beroepsprocedures.
VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie : Raad van State, Brussel, 1040 Wetenschapsstraat 33, België
VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 13/10/2008(Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)