Gemeente Merchtem

08-3-006G010 - Vervangen buitenschrijnwerk en glaswerk werkplaatsen en refter GTSM.

Aankondiging van een opdracht
Werken
Afdeling I. Aanbestedende dienst
I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Gemeente Merchtem, Nieuwstraat 1, 1785 Merchtem, België
Contactpunt(en) : De heer Dany Kallaerts
Tel. 052/38.11.82, fax 052/37.41.55
E-mail : dany.kallaerts@merchtem.be
Internetadres(sen) :
Adres van de aanbestedende dienst : www.merchtem.be
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en).
Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en).
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en).
I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten :
Regionale of plaatselijke instantie.
- Algemene overheidsdiensten.
De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
II.1) Beschrijving.
II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : 08-3-006G010 - Vervangen buitenschrijnwerk en glaswerk werkplaatsen en refter GTSM
II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten :
Werken. Uitvoering.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Gemeentelijke Technische en Beroepsschool, Stationsstraat 55 te Merchtem
NUTS-code : BE241
II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht.
II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Vervangen buitenschrijnwerk en glaswerk werkplaatsen en refter GTSM
II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : 45400000
II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen.
II.1.8) Verdeling in percelen : neen.
II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : ja.
II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht.
II.2.2) Opties : neen.
Afdeling III. Juridische, economische,\E financiële en technische inlichtingen
III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht.
III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Borgtocht (5 % van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental);
III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen.
III.2) Voorwaarden voor deelneming.
III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : De inschrijver zal bij zijn inschrijving een uittreksel, attest of verklaring voegen waaruit blijkt dat hij zich niet in staat van vereffening of faillissement bevindt of aangifte hiervan heeft ingediend. De inschrijver zal bij zijn inschrijving ook een recent R.S.Z.-attest voegen, overeenkomstig art. 90, §3 of 4 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken.
III.2.2) Economische en financiële draagkracht :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : De inschrijver zal zijn financiële en economische draagkracht aantonen door bij zijn prijsofferte de volgende referenties te voegen: - laatste BTW-rekening.
III.2.3) Vakbekwaamheid :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : De inschrijver zal zijn vakbekwaamheid aantonen door bij zijn prijsofferte de volgende referenties te voegen: - lijst met referenties van gelijkaardige werken gedurende de laatste drie jaar; - lijst met overzicht van het beschikbare materieel voor de uitvoering van de opdracht, met aanduiding van de uitvoeringswijze. Indien nodig eigent het bestuur zich het recht toe bijkomende inlichtingen in te winnen om een genuanceerde beoordeling betreffende de vakbekwaamheid toe te laten bij deze opdrachtgevers. Het eenvoudig indienen van de prijsofferte wordt als een desbetreffende akkoord der bieder beschouwd. Opmerking : "De werken worden gesubsidieerd door AGION"
Eventueel vereiste minimumeisen : Vereiste erkenning : D (Bouwwerken) , Klasse 1 D20 (Metalen schrijnwerk) , Klasse 1; Vereiste registratie : 00 (Alle categorieën (overgangsregeling)) 21 (Glaswerken)
III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen.
Afdeling IV. Procedure
IV.1) Type procedure.
IV.1.1) Type procedure : Openbaar.
IV.1.3) Beperkingen van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog : neen.
IV.2) Gunningscriteria.
IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op onderstaande criteria :
1 - Prijs - Weging : 50
2 - Technische waarde - Weging : 30
3 - Uitvoeringstermijn - Weging : 10
4 - Garantievoorwaarden - Weging : 10
IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen.
IV.3) Administratieve inlichtingen.
IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : TD/OW/GLASWERK.GTSM/2008/19
IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen.
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document :
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 21/11/2008; tijdstip : 11:15
Tegen betaling verkrijgbare documenten : neen.
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 21/11/2008; tijdstip : 11:15
IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands
IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Tot : 21/3/2009
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 21/11/2008; tijdstip : 11:15
Plaats : Collegezaal (eerste verdieping) van het gemeentehuis van Merchtem
Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen
VI.1) Periodieke opdracht : neen.
VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen.
VI.4) Beroepsprocedures.
VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 13/10/2008(Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)