Stad Geel

08-3-002P019 - Opstellen van een architecturaal ontwerp met inbegrip van de stabiliteitsstudie, de studie speciale technieken en de opvolging der werken voor de bouw van een fuifzaal aan de Werft te 2440 Geel .

Aankondiging van gegunde opdracht
Diensten
Afdeling I. Aanbestedende dienst
I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Stadsbestuur Geel, Werft 20, 2440 Geel, België
Contactpunt(en) : De heer Etienne Daems
Tel. 014 56 63 65, fax 014 56 60 74
E-mail : tjen.daems@geel.be
Internetadres(sen) :
Adres van de aanbestedende dienst : www.geel.be
I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten :
Regionale of plaatselijke instantie.
- Algemene overheidsdiensten.
De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
II.1) Beschrijving :
II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : 08-3-002P019 - Opstellen van een architecturaal ontwerp met inbegrip van de stabiliteitsstudie, de studie speciale technieken en de opvolging der werken voor de bouw van een fuifzaal aan de Werft te 2440 Geel
II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten :
Diensten. Categorie diensten : 12
Belangrijkste plaats van dienstverlening : Stad Geel
NUTS-code : BE213
II.1.4) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Opstellen van de bescheiden en plannen voor het voorontwerp en ontwerp en de controle op de uitvoering waar te nemen voor: Realisatie van een nieuwbouw als polyvalente fuifzaal op de Werft in Geel. Hoofdzakelijk omvattende: het architecturaal ontwerp, de stabiliteitsstudie, de studie van de speciale technieken, de uitrustingsvoorzieningen (uitgezonderd los meubilair), de studie van de (beperkte) omgevingsaanleg, de leiding van de uitvoering der werken. (+zie bestek)
II.1.5) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : 71000000
II.1.6) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja.
Afdeling IV. Procedure
IV.1) Type procedure : IV.1.1) Type procedure : Openbaar.
IV.2) Gunningscriteria.
IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op :
1 - Prijs (waarde van de opgegeven aanpassingscoëfficiënt op het basisereloonpercentage) - Weging : 50
2 - Kwaliteit der aangeboden diensten (methodologie 15, ervaring en deskundigheid 15, de kwaliteitsbewaking 15) - Weging : 45
3 - Termijnen van uitvoering - Weging : 5
IV.2.2) Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen.
IV.3) Administratieve inlichtingen :
IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 2007-601
IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : ja.
Aankondiging van een opdracht :
Nummer van de aankondiging in het Publicatieblad van de Europese Unie : 2007/S 209-254163 van 30/10/2007
Afdeling V. Gunning van een opdracht
Opdracht nr. : 1
Titel : Opstellen van een architecturaal ontwerp met inbegrip van de stabiliteitsstudie, de studie speciale technieken en de opvolging der werken voor de bouw van een fuifzaal aan de Werft te 2440 Geel
V.1) Datum van gunning van de opdracht : 21/12/2007
V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen : 17
V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund : TV A2O Architecten - De Architectengroep, pa Lebonstraat 86, 2440 Geel, België
V.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht :
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht : 240082,64 EUR (zonder BTW)
Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen
VI.1) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen.
VI.2) Nadere inlichtingen : zie bestek
VI.3) Beroepsprocedures.
VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie : Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, België
VI.4) Datum van verzending van deze aankondiging : 13/10/2008(Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)