Stad Mechelen

Aannemingsopdracht voor de inrichting van de Sint-Romboutstoren in het kader van de individuele ontsluiting: skywalk.

Aankondiging van een opdracht
Werken
Afdeling I. Aanbestedende dienst
I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Stad Mechelen, Grote Markt 21, 2800 Mechelen, België
Contactpunt(en) : Dienst Musea, t.a.v. Bart Stroobants
Tel. (32-15) 29 40 35
E-mail : bart.stroobants@mechelen.be
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en).
I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten :
Regionale of plaatselijke instantie.
- Gemeentebestuur
De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
II.1) Beschrijving.
II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Aannemingsopdracht voor de inrichting van de Sint-Romboutstoren in het kader van de individuele ontsluiting: skywalk
II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten :
Werken. Uitvoering.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken :
Mechelen
NUTS-code : BE212
II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht.
II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) :
Aanbrengen van een panoramisch platform in metaal en glas bovenop de Sint-Romboutstoren in het kader van de individuele ontsluiting van de toren
II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : 45200000
II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen.
II.1.8) Verdeling in percelen : neen.
II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen.
II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 60 kalenderdagen dagen.
Afdeling III. Juridische, economische,\E financiële en technische inlichtingen
III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht.
III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen :
zie bestek
III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande :
zie bestek
III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen.
III.2) Voorwaarden voor deelneming.
III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
zie bestek
III.2.2) Economische en financiële draagkracht :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
zie bestek
III.2.3) Vakbekwaamheid :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
Erkenning F2 metalen draagstructuren bouwen, klasse 2
+ D14 glazenmakerswerk, klasse 1
Studie- en beroepskwalificaties
Lijst van drie representatieve werken van dezelfde omvang uitgevoerd tijdens de laatste vijf jaar
(zie ook bestek)
III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen.
Afdeling IV. Procedure
IV.1) Type procedure.
IV.1.1) Type procedure : Openbaar.
IV.2) Gunningscriteria.
IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs.
IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen.
IV.3) Administratieve inlichtingen.
IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst :
Bestek 02.skywalk
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document :
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 31/10/2008
Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 35 EUR
Betalingstermijnen en -methode : Af te halen op de dienst musea, Minderbroedersgang 5, 2800 Mechelen na telefonische afspraak 015 29 40 30 Toezending is mogelijk na schriftelijke aanvraag, met bijvoeging van een cheque ten bedrage van 45 EUR. Betalen per overschrijving kan niet, tenzij bij de schriftelijke aanvraag het bewijs van storting van 45 EUR is bijgevoegd (poststempel, Isabel) - rekening Stad Mechelen 091-0001021-80
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 19/11/2008; tijdstip : 10:30
IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands
IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 180 dagen.
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 19/11/2008; tijdstip : 10:30
Plaats :
Refter Stadhuis
Grote Markt 21
2800 Mechelen
(binnenkoer; zij-ingang Financiën; 3de verdieping)
Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen
VI.1) Periodieke opdracht : neen.
VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen.
VI.3) Nadere inlichtingen :
@Ref:00682790/2008093275
VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 13/10/2008(Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)