Stad Mechelen

Wegenwerken Kazernestraat.

Aankondiging van een opdracht
Werken
Afdeling I. Aanbestedende dienst
I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : stad Mechelen, Grote Markt 21, 2800 Mechelen, België, t.a.v. Paul Romeyns (Hoofdmedewerker-Stedelijke Infrastructuur)
Tel. (32-2) 015 29 75 34, fax (32-2) 015 29 75 21
E-mail : paul.romeyns@mechelen.be
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en).
I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten :
Regionale of plaatselijke instantie.
- Algemene overheidsdiensten.
De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
II.1) Beschrijving.
II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : wegenwerken Kazernestraat
II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten :
Werken. Uitvoering.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken :
Kazernestraat
NUTS-code : BE212
II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht.
II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) :
wegen- en rioleringswerken Kazernestraat
II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : 45000000
II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja.
II.1.8) Verdeling in percelen : neen.
II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen.
Afdeling III. Juridische, economische,\E financiële en technische inlichtingen
III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht.
III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen :
5% van toewijzingsbedrag excl. BTW
III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen.
III.2) Voorwaarden voor deelneming.
III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
vereiste bewijsstukken
III.2.2) Economische en financiële draagkracht :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
vereiste bewijsstukken
III.2.3) Vakbekwaamheid :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
vereiste bewijsstukken
Erkenning: categorie C of C1 klasse 3 of hogere
Geldige registratie
III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen.
Afdeling IV. Procedure
IV.1) Type procedure.
IV.1.1) Type procedure : Openbaar.
IV.2) Gunningscriteria.
IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs.
IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen.
IV.3) Administratieve inlichtingen.
IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst :
08....
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document :
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 17/11/2008; tijdstip : 17:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 60 EUR
Betalingstermijnen en -methode : Mits contante betaling af te halen op de dienst administratie stedelijke infrastructuur, Befferstraat 25, tweede verdieping, 2800 Mechelen. BETALING PER OVERSCHRIJVING KAN NIET. Toezending is mogelijk mits schriftelijke aanvraag en bijvoeging van een gekruiste cheque ten bedrage van 75 Euro.
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 20/11/2008; tijdstip : 11:00
IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 20/11/2008; tijdstip : 11:00
Plaats :
Vergaderzaal De Zeeridder, derde verdieping, Befferstraat 25 te 2800 Mechelen
Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen
VI.1) Periodieke opdracht : neen.
VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen.
VI.3) Nadere inlichtingen :
@Ref:00179663/2008096544
VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 13/10/2008(Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)