Provincie Vlaams-brabant

PIVO te Asse-Vernieuwen daken loodsen 67-68 en 99.

Aankondiging van een opdracht
Werken
Afdeling I. Aanbestedende dienst
I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven, België, t.a.v. Marc Smout
Tel. (32-16) 26 75 24, fax (32-16) 26 75 10
E-mail : marc.smout@vlaamsbrabant.be
Internetadres(sen) :
Adres van de aanbestedende dienst : http://www.vlaamsbrabant.be
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en).
I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten :
Regionale of plaatselijke instantie.
- Algemene overheidsdiensten.
De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
II.1) Beschrijving.
II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : PIVO te Asse-Vernieuwen daken loodsen 67-68 en 99.
II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten :
Werken. Uitvoering.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken :
Asse (Zellik)
NUTS-code : BE2
II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht.
II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) :
PIVO te Asse (Zellik). - Vernieuwen daken loodsen 67-68 en 99.
II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : 45000000
II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen.
II.1.8) Verdeling in percelen : neen.
II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen.
II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht.
II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang :
Geraamde waarde zonder BTW : 82 644 EUR
II.2.2) Opties : neen.
II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 40 dagen.
Afdeling III. Juridische, economische,\E financiële en technische inlichtingen
III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht.
III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen :
5 % van het bedrag van de offerte, exclusief BTW.
III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen.
III.2) Voorwaarden voor deelneming.
III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
Erkenning: (onder)categorie D8 klasse 1 of hoger.
Registratie: de registratie is vereist.
III.2.2) Economische en financiële draagkracht :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
Erkenning: (onder)categorie D8 klasse 1 of hoger.
Registratie: de registratie is vereist.
III.2.3) Vakbekwaamheid :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
Erkenning: (onder)categorie D8 klasse 1 of hoger.
Registratie: de registratie is vereist.
III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen.
Afdeling IV. Procedure
IV.1) Type procedure.
IV.1.1) Type procedure : Openbaar.
IV.2) Gunningscriteria.
IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs.
IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen.
IV.3) Administratieve inlichtingen.
IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst :
IST-GEB-RPIV-AR-07-03
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document :
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 19/11/2008; tijdstip : 11:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 40,00 EUR
Betalingstermijnen en -methode : De aanbestedingsdocumenten kunnen afgeladen worden van bovenvermelde website of tegen betaling verkregen worden na storting van het vereiste bedrag op rekening nr. 091-0106007-15 "Diverse Ontvangsten" van de provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1 te 3010 Leuven. De documenten waarvan sprake zullen per kerende post opgestuurd worden na ontvangst van de storting, tenzij de aannemer deze zelf wenst af te halen. In dit laatste geval dienen zij zich aan te bieden in het bezit van het bewijs van betaling in de gebouwen gelegen Provincieplein 1 te 3010 Leuven, Directie Financiën, Dienst boekhouding uitsluitend op werkdagen tussen 9 - 12 uur, behoudens voor bijzondere gevallen op afspraak (Tel.: 016/ 26 .72 .12 Mevr. Carla Tavernier).
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 19/11/2008; tijdstip : 11:00
IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands
IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 120 dagen.
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 19/11/2008; tijdstip : 11:00
Plaats :
Provincie Vlaams-Brabant
Provincieplein 1
3010 Leuven
Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen :
openbaar
Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen
VI.1) Periodieke opdracht : neen.
VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen.
VI.3) Nadere inlichtingen :
@Ref:00690612/2008095511
VI.4) Beroepsprocedures.
VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie : Provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven, België
E-mail : eduard hermans
Tel. (32-16) 26 75 21, fax (32-16) 26 75 10
Internetadres : http://www.vlaamsbrabant.be
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie : Raad van State, Wetenschapstraat 47, 1040 Brussel, België
VI.4.3) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen : Provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven, België
E-mail : eduard hermans
Tel. (32-16) 26 75 21, fax (32-16) 26 75 10
Internetadres : http://www.vlaamsbrabant.be
VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 13/10/2008(Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)