Elisabethschool Afd. B.l.o

Peer-Wijchmaal Lot 5 SANITAIR - Herconditioneren van Klaslokalen en lokalen L.O.

Aankondiging van een opdracht
Werken
Afdeling I. Aanbestedende dienst
I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : vzw St- Elisabetschool afdeling B.L.O., St-Elizabethlaan 20, 3990 Peer-Wijchmaal, België, t.a.v. Mevr. Mia Vandeweyer
Tel. (32-11) 63 31 22, fax (32-11) 63 70 81
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres :
Studiebureau ir P. Poelmans, St-Lambertusstraat 6, 3560 Lummen, België, t.a.v. Michel Suffeleers (Ontwerper)
Tel. (32-13) 52 20 58, fax (32-13) 52 20 22
E-mail : poelmans@poelmans.be
Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres :
Studiebureau ir P. Poelmans, St-Lambertusstraat 6, 3560 Lummen, België, t.a.v. Michel Suffeleers (Ontwerper)
Tel. (32-13) 52 20 58, fax (32-13) 52 20 22
E-mail : poelmans@poelmans.be
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan :
Studiebureau ir P. Poelmans, St-Lambertusstraat 6, 3560 Lummen, België, t.a.v. Michel Suffeleers (Ontwerper)
Tel. (32-13) 52 20 58, fax (32-13) 52 20 22
E-mail : poelmans@poelmans.be
I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten :
vzw
- Onderwijs.
De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
II.1) Beschrijving.
II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : V.L.410.B.1.2.
II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten :
Werken. Uitvoering.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken :
Peer-Wijchmaal
NUTS-code : BE222
II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht.
II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) :
Peer-Wijchmaal Lot 5 SANITAIR - Herconditioneren van Klaslokalen en lokalen L.O.
II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : 45332000
II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen.
II.1.8) Verdeling in percelen : neen.
II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen.
II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht.
II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang :
Geraamde waarde zonder BTW : 146 000 EUR
II.2.2) Opties : neen.
II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 70 werkdagen dagen.
Afdeling III. Juridische, economische,\E financiële en technische inlichtingen
III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht.
III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen :
De borgtocht wordt vastgesteld op 5% van het toewijzingsbedrag excl. BTW. Het aldus bekomen bedrag wordt afgerond naar het hoger tiental in EURO.
III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen.
III.2) Voorwaarden voor deelneming.
III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
Zie Administratieve voorwaarden bestek
III.2.2) Economische en financiële draagkracht :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
Zie Administratieve voorwaarden bestek
III.2.3) Vakbekwaamheid :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
Registratie Cat. 00 of 25.
Eventueel vereiste minimumeisen :
D16 Klasse 2
III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen.
Afdeling IV. Procedure
IV.1) Type procedure.
IV.1.1) Type procedure : Openbaar.
IV.2) Gunningscriteria.
IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs.
IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen.
IV.3) Administratieve inlichtingen.
IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst :
V.L.410.B.1.2.
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document :
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 18/11/2008; tijdstip : 12:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 104,04 EUR
Betalingstermijnen en -methode : door storting op rekeningnummer 335-0320767-34 te name van Studiebureau ir P. Poelmans, St-Lambertusstraat 4, 3560 Lummen met vermelding ... Wijchmaal St-Elisabethschool - LOT 5 SANITAIR... Verzendingskosten 10 Euro.
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 20/11/2008
IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 20/11/2008; tijdstip : 11:30
Plaats :
St-Elisabethlaan 20
3990 Peer-Wijchmaal
Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen :
openbaar
Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen
VI.1) Periodieke opdracht : neen.
VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen.
VI.3) Nadere inlichtingen :
@Ref:00671373/2008096321
VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 13/10/2008(Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)