College Van Burgemeester En Schepenen

Leveren van 2 veegmachines voor de dienst Leefmilieu (2 percelen).

Aankondiging van een opdracht
Leveringen
Afdeling I. Aanbestedende dienst
I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : College van Burgemeester en Schepenen, Burg 12, 8000 Brugge, België, t.a.v. Patricia Verschaeren (adm. assistent)
Tel. (32-50) 44 85 26, fax (32-50) 34 42 61
E-mail : patricia.verschaeren@brugge.be
Internetadres(sen) :
Adres van de aanbestedende dienst : http://www.brugge.be
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres :
Dienst Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening, Oostmeers 17, 8000 Brugge, België, t.a.v. Patricia Verschaeren (adm. assistent)
Tel. (32-50) 44 85 26, fax (32-50) 34 42 61
E-mail : patricia.verschaeren@brugge.be
Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres :
Dienst Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening, Oostmeers 17, 8000 Brugge, België, t.a.v. Olivier Goossens
Tel. (32-50) 44 85 34, fax (32-50) 34 42 61
E-mail : olivier.goossens@brugge.be
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan :
Dienst Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening, Oostmeers 17, 8000 Brugge, België, t.a.v. Patricia Verschaeren (adm. assistent)
Tel. (32-50) 44 85 26, fax (32-50) 34 42 61
E-mail : patricia.verschaeren@brugge.be
I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten :
Regionale of plaatselijke instantie.
- Algemene overheidsdiensten.
De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
II.1) Beschrijving.
II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Leveren van 2 veegmachines voor de dienst Leefmilieu (2 percelen)
II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten :
Leveringen. Aankoop.
Belangrijkste plaats van levering :
Walweinstraat 20, 8000 Brugge
NUTS-code : BE251
II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht.
II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) :
Leveren 2 veegmachines voor de dienst Leefmilieu, Walweinstraat 20 met
perceel 1: leveren van een bedrijfsklare kleine veegmachine en
perceel 2: leveren van een bedrijfsklare middelgrote veegmachine
II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : 34000000
II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen.
II.1.8) Verdeling in percelen : ja. Inschrijvingen moeten ingediend worden voor alle percelen.Inlichtingen over percelen

Perceel nr. : 1
Titel : Leveren bedrijfsklare kleine veegmachine
1) Korte beschrijving :
Leveren bedrijfsklare kleine veegmachine
2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : 34000000
3) Hoeveelheid of omvang :
Geraamde waarde zonder BTW : 123 966,94 EUR


Perceel nr. : 2
Titel : leveren bedrijfsklare middelgrote veegmachine
1) Korte beschrijving :
leveren bedrijfsklare middelgrote veegmachine
2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : 34000000
3) Hoeveelheid of omvang :
Geraamde waarde zonder BTW : 123 966,94 EUR
(vervolg Afdeling II. Voorwerp van de opdracht)
II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen.
II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht.
II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang :
Geraamde waarde zonder BTW : 247 933,88 EUR
II.2.2) Opties : neen.
Afdeling III. Juridische, economische,\E financiële en technische inlichtingen
III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht.
III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen :
cfr. de artikels 5 tot en met 9 van het K.B. van 26/09/1996.
III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen.
III.2) Voorwaarden voor deelneming.
III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
De onderaannemers moeten aan dezelfde voorwaarden voldoen als de hoofdaannemers.
III.2.2) Economische en financiële draagkracht :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
- de bijdragen inzake de Sociale Zekerheid voor het 2de kwartaal 2008 (bij personeel in dienst en afgeleverd uiterlijk de dag vr de aanbesteding) moeten vereffend zijn (de openstaande schuld mag maximaal 2.500 euro bedragen), de aannemer moet geregistreerd zijn en de nodige erkenning bezitten.
Conform het K.B. van 20 juli 2005 (B.S. dd. 22 augustus 2005) onderzoekt het opdrachtgevend bestuur zelf als is voldaan aan voormelde bepaling.
- De buitenlandse aannemers dienen zelf de nodige attesten voor te leggen om aan te tonen dat wordt voldaan aan de bepalingen van art. 90, par. 3 en artikel 17 bis, par. 2 voor buitenlandse aannemers van het K.B. van 8/1/1996, gewijzigd bij K.B. van 25/3/1999 (wijziging art. 90 en invoeging art. 17bis).
- Kopie van het getuigschrift waaruit blijkt dat de aannemer niet in staat van faillissement of vereffening verkeert
III.2.3) Vakbekwaamheid :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
- indien van toepassing een kopie van de machtiging ter ondertekening van de offerte;
- alle eventuele in het technisch gedeelte van het bestek gevraagde documentatie, dit op straffe van nietigheid.
III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen.
Afdeling IV. Procedure
IV.1) Type procedure.
IV.1.1) Type procedure : Openbaar.
IV.2) Gunningscriteria.
IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op onderstaande criteria :
IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen.
IV.3) Administratieve inlichtingen.
IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst :
Dossiernrs 2246, 2247
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document :
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 15/11/2008
Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 4,60 EUR
Betalingstermijnen en -methode : Het gemeentebestuur van Brugge alleen is belast met de verkoop van alle bescheiden betreffende deze aanneming. Dit bestek is enkel te verkrijgen in het administratief bureau van de Dienst Infrastructuur, Oostmeers 17, 8000 Brugge.
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 20/11/2008; tijdstip : 10:00
IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 20/11/2008; tijdstip : 10:00
Plaats :
Vergaderlokaal (gelijkvloers) van het bureel cel Administratie van Diro, Oostmeers 17
Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen
VI.1) Periodieke opdracht : neen.
VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen.
VI.3) Nadere inlichtingen :
@Ref:00686802/2008096627
VI.4) Beroepsprocedures.
VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie : Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, België
E-mail : info@raadvst-consetat.be
Tel. (32-2) 234 96 11, fax (32-2) 234 99 96Internetadres : http://www.raadvst-consetat.be
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie : College Burgemeester en Schepenen, Burg 12, 8000 Brugge, België
VI.4.2) Instellen van beroep :
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep :
Binnen de 60 kalenderdagen na ontvangst mededeling toewijzing opdracht.
VI.4.3) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen : Diro, Oostmeers 17, 8000 Brugge, België
Tel. (32-50) 44 85 26, fax (32-50) 34 42 61
VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 13/10/2008(Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)