Vlaamse Overheid Wegen & Verkeer

B-Brussel: Broodbloem.

Aankondiging van een opdracht
Werken
Afdeling I. Aanbestedende dienst
I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Vlaamse Overheid Wegen & Verkeer Antwerpen, Anna Bijnsgebouw, Lange Kievitstraat 111 - 113 bus 41, 2018 Antwerpen, België, t.a.v. Laurens Hermans ((Ir.))
Tel. (32-3) 224 68 11, fax (32-3) 224 68 40
Internetadres(sen) :
Adres van de aanbestedende dienst : http://www.vlaanderen.be
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en).
Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres :
Kantoor voor Inzage en Verkoop der Bestekken, Copernicusgebouw, Wetstraat 51, bus 7, 1040 Brussel, België, t.a.v. Guido Vervliet
Tel. (32-2) 790 51 60
I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten :
Regionale of plaatselijke instantie.
- Beheer wegen
De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
II.1) Beschrijving.
ii.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : R1 Antwerpen: Ontwerp & Bouw geluidschermen Ijsvogelstraat
II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten :
Werken. Uitvoering.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken :
Het projectgebied bestaat uit een strook van 300 meter vanaf het begin van de bocht van de ring naar de A12 - noord, en meerbepaald tussen de km-punten 0 en 0.3
NUTS-code : BE21
II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht.
ii.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) :
De aanneming omvat, chronologisch:
1.opmaak van een voorstudie ten behoeve van de beoordeling van kwalitatieve selectie en gunningscriteria
vervolgens en voor zoverre de inschrijver wordt weerhouden als contractant:
2.opmaak van een veiligheidsplan "ontwerp" met betrekking tot het leveren en plaatsen van geluidsschermen
3.voltooing van de voorstudie naar een technische studie en uitvoeringsplans
4.indienen van de aanvraag tot bekomen van stedenbouwkundige vergunning, incluis alle bescheiden in de vereiste aantallen in naam van het Vlaamse Gewest.
5.leveren en plaatsen van de schermen
6.opmaak van een as-builtdossier
7.in stand houden van de werken gedurende de waarborgperiode.
II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : 71313100
Bijkomende opdracht : 45323000
Bijkomende opdracht : 34920000
II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen.
II.1.8) Verdeling in percelen : neen.
II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen.
II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 4 kalendermaanden maanden (vanaf de gunning van de opdracht).
Afdeling III. Juridische, economische,\E financiële en technische inlichtingen
III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht.
Iii.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen :
Zie bestek
III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande :
Zie bestek
III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen.
III.2) Voorwaarden voor deelneming.
III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
Uitsluitingsgronden van art. 17 en 17bis van K.B. van 08/01/1996 zijn van toepassing.
Zie bestek.
III.2.2) Economische en financiële draagkracht :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
Zie bestek.
Eventueel vereiste minimumeisen :
Registratie vereist.
III.2.3) Vakbekwaamheid :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
Zie bestek.
III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen.
Afdeling IV. Procedure
IV.1) Type procedure.
IV.1.1) Type procedure : Openbaar.
IV.2) Gunningscriteria.
IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op onderstaande criteria :
1 - De prijs - Weging : 45
2 - Ruimtelijk inpasbaarheid van het scherm, esthetica en aansluitend karakter tussen beide bestaande schermen - Weging : 20
3 - verwachte geluidsreductie, duurzaamheid, efficiente van plaatsing - Weging : 25
4 - herbruikbaarheid, vervangbaarheid bij averij en onderhoud - Weging : 10
IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen.
IV.3) Administratieve inlichtingen.
IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst :
Dossiernummer: X10/R1/56 - Besteknummer: 1M3D8E/08/37
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document :
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 13/11/2008; tijdstip : 11:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 9,79 EUR
Betalingstermijnen en -methode : Het bestek en aanvullende documenten zijn gratis te downloaden op onze website www.vlaanderen.be/bestekken. Of te verkrijgen bij: Kantoor voor Inzage en Verkoop der Bestekken (Tel. 02/790 51 60). Rekeningnummer: 679-2005826-60
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 13/11/2008; tijdstip : 11:00
IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands
IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 180 maanden.
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 13/11/2008; tijdstip : 11:00
Plaats :
Wegen en Verkeer Antwerpen Lange Kievitstraat 111 - 113 bus 41, 2018 Antwerpen (Zaal Plantijn 2e verdieping)
Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen
VI.1) Periodieke opdracht : neen.
VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen.
VI.3) Nadere inlichtingen :
@Ref:00703572/2008101453
VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 29/10/2008(Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)