Vmm Afdeling Operationeel Waterbeheer

Visdoorgangen op de Dijle te Florival.

Aankondiging van een opdracht
Werken
Afdeling I. Aanbestedende dienst
I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : VMM afdeling operationeel waterbeheer, K. AlbertII-laan 20 b16, 1000 Brussel, België, t.a.v. koen martens
Tel. (32-2) 553 21 12, fax (32-2) 553 21 45
E-mail : k.martens@vmm.be
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en).
Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres :
Soresma NV, Britselei 23, 2000 Antwerpen, België, t.a.v. Linda Michiels
Tel. (323) 221 55 02
E-mail : linda.michiels@soresma.be
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan :
VMM afdeling Operationeel waterbeheer, Waaistraat 1, 3000 Leuven, België, t.a.v. Werner Boets
Tel. (3216) 21 12 69
E-mail : w.boets@vmm.be
I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten :
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau.
- Milieu.
De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
II.1) Beschrijving.
ii.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Visdoorgangen op de Dijle te Florival
II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten :
Werken. Uitvoering.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken :
Florival
NUTS-code : BE2
II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht.
ii.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) :
Deze opdracht heeft als doel de realisatie van 1 visdoorgangen op de Dijle te Florival.
II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : 45000000
II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen.
II.1.8) Verdeling in percelen : neen.
II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen.
II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 20 werkdagen dagen.
Afdeling III. Juridische, economische,\E financiële en technische inlichtingen
III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht.
Iii.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen :
zie bepalingen in het bijzonder bestek
III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen.
III.2) Voorwaarden voor deelneming.
III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
neen
III.2.2) Economische en financiële draagkracht :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
neen
III.2.3) Vakbekwaamheid :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
Geregistreerd als aannemer categorie B of G (zie bijzonder bestek)
categorie 1
Afdeling IV. Procedure
IV.1) Type procedure.
IV.1.1) Type procedure : Openbaar.
IV.2) Gunningscriteria.
IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs.
IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen.
IV.3) Administratieve inlichtingen.
IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst :
WAT/L 2610 I 24 L
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document :
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 27/11/2008
Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 100 EUR
Betalingstermijnen en -methode : voorafgaandelijke storting op rekening nr. 406-2090461-24 op naam van Soresma NV te Antwerpen
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 04/12/2008; tijdstip : 11:00
IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 180 dagen.
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 04/12/2008; tijdstip : 11:00
Plaats :
VMM afdeling operationeel waterbeheer, Waaistraat 1, 3000 Leuven
Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen :
openbaar
Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen
VI.1) Periodieke opdracht : neen.
VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen.
VI.3) Nadere inlichtingen :
@Ref:00685888/2008101319
VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 29/10/2008(Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)