Vo - Mow - Waterbouwkundig Laboratorium

Levering van vier veelkanaals in-situ multiparameter - meettoestellen.

Aankondiging van een opdracht
Leveringen
Afdeling I. Aanbestedende dienst
I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : VO - MOW - Waterbouwkundig laboratorium,
Berchemlei 115, 2140 borgerhout, België, t.a.v. Frank Mostaert (afdelingshoofd)
Tel. (32-3) 224 60 35, fax (32-3) 224 60 36
E-mail : waterbouwkundiglabo@vlaanderen.be
Internetadres(sen) :
Adres van de aanbestedende dienst : http://www.watlab.be
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor
het(de) hierboven vermelde contactpunt(en).
I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten :
Regionale of plaatselijke instantie.
- Openbare Werken
De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
II.1) Beschrijving.
ii.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming :
Levering van vier veelkanaals in-situ multiparameter - meettoestellen
II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of
verlenen van de diensten :
Leveringen. Aankoop.
Belangrijkste plaats van levering :
Waterbouwkundig Laboratorium
NUTS-code : BE211
II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht.
ii.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) :
De opdracht handelt over het leveren van vier identieke, veelkanaals en vrij zeewaardig
uitgebouwde meettoestellen om zowel vrij langdurige continu-metingen aan een steiger of
dukdalf, als klassieke singuliere vertikaal-metingen vanaf een schip, te verrichten van
waterkwaliteitsparameters in het Scheldebekken, o.a. de Zeeschelde dus een flinke
getijrivier.
De te bemeten waterparameters zijn alleszins:
- temperatuur
- conductiviteit
- druk (gecombineerde lucht- en waterdruk)
- turbiditeit
- zuurtegraad (pH)
- opgeloste zuurstof
- en redox-potentiaal (of ORP).
Dergelijke toestellen worden in het jargon met meerkanalige multi-parametertoestellen
aangeduid.
De levering omvat het bij het Waterbouwkundig Laboratorium te Antwerpen (Borgerhout)
brengen van alle toestellen met toebehoren (zie opmetingsstaat), het verlenen van een
halve dag deskundige uitleg over meting en over uitwerking der meetresultaten, en
installatie van de eventueel specifieke en alsdan bij te leveren software, doch niet het
in situ plaatsen noch het verder opvolgen van de meettoestellen.
II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : 38400000
II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen.
II.1.8) Verdeling in percelen : neen.
II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen.
II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 75 kalenderdagen dagen.
Afdeling III. Juridische, economische,\E financiële en technische inlichtingen
III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht.
Iii.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen :
5% van de oorspronkelijke aannemingssom
III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen.
III.2) Voorwaarden voor deelneming.
III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de
inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te
gaan of aan de vereisten is voldaan :
zie bestek
III.2.2) Economische en financiële draagkracht :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
zie bestek
III.2.3) Vakbekwaamheid :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
zie bestek
III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen.
Afdeling IV. Procedure
IV.1) Type procedure.
IV.1.1) Type procedure : Openbaar.
IV.2) Gunningscriteria.
IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het
bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het
beschrijvende document vermelde criteria.
IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen.
IV.3) Administratieve inlichtingen.
IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst :
WL/08/53
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een
beschrijvend document :
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten :
Datum : 02/12/2008; tijdstip : 10:00
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 03/12/2008;
tijdstip : 10:00
IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot
deelneming : Nederlands
IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet
doen : Periode : 120 dagen.
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 03/12/2008;
tijdstip : 10:00
Plaats :
Waterbouwkundig Laboratorium, Berchemlei 115, 2140 Borgerhout
Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen
VI.1) Periodieke opdracht : neen.
VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese
Gemeenschap wordt gefinancierd : neen.
VI.3) Nadere inlichtingen :
@Ref:00700548/2008101415
Lastenboek(en)/document(en) beschikbaar op dit internet adress:
http://www.publicationsonline.be/cscDownload.aspx?ViewID=CD010F040022
- 01-bestek levering 4 multiparametertoestellen - 01.pdf
Informaties over lastenboek(en)/document(en)
indien elektronisch aangevraagd
VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 29/10/2008(Gratis publicatie in
uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)